Enter your keyword

PËR NE

Pas viteve të luftës dhe shpërbërjes së ish-Jugosllavisë, ndryshimet gjat tranzicionit në administratën publike dhe në sistemin e drejtësisë janë shpesh të lidhura me procedurat e komplikuara joefikase, mungesën e transparencës dhe përgjegjsisë ndaj qytetarëve të thjesht, si përdoruesit kryesore të shërbimeve të tyre. Pothuajse një dekadë, aktivistët e YIHR dhe 35mm kanë qenë mbështetës qytetarëve në luftën për të drejtat e tyre civile dhe njerëzore, duke ndihmuar ata në tejkalimin e problemeve për arsye të bashkëpunimit të dobët institucional dhe interpretimeve të normave ligjore të papërshtatshme, si dhe vonesës apo mungesës së përgjegjsisë të disa zyrtarëve shtetërorë.

Më shumë

Vizioni

 

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian.
Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

Misioni

 

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

Vlerat

 

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

 

VIZIONI

Mali i Zi është një shoqëri civile dhe demokratike e bazuar në sundimin e ligjit, një anëtare e plotë e Bashkimit Evropian. Mali i Zi po zhvillohet si një shoqëri e qytetarëve aktiv dhe të informuar, ndërsa institucionet shtetërore funksionojnë në përputhje me regulloret pozitive të legjislacionit në fuqi, me qëllim të arritjes së interesit publik..

MISIONI

Aleance Qytetare (AQ) në mënyrë efikase dhe kualitative kontribuon në krijimin e një shoqërie civile demokratike duke fuqizuar kapacitetet dhe mbështetjen për nismat e qytatarëve, mbrojtjen dhe promovimi n e të drejtave të njeriut dhe kontrollin e punës së institucioneve shtetërore.

VLERAT

E vërteta, drejtësia, paqja, toleranca, përgjegjësia, barazia, puna ekipore, aktivizmi, transparenca, të mësuarit e vazhdueshëm dhe bashkëpunimi.

EKIPI

Ajsha Hadxhibegoviq
Ajsha Hadxhibegoviq
Drejtor i zhvillimit
Edina Hasanaga Çobaj
Edina Hasanaga Çobaj
Drejtori financiar dhe administrativ
Boris Raoniq
Boris Raoniq
Drejtor i programit
Milan Radoviq
Milan Radoviq
Koordinatori i programit te drejtave njeriut dhe drejtësia
Zoran Vujiciq
Zoran Vujiciq
Këshilltar ligjor
Sanja Rasoviq
Sanja Rasoviq
Koordinatorja e shkolles se menaxhimit demokratik
Kristina Qetkoviq
Kristina Qetkoviq
Koordinatorja e programit per media
Darko Ivanoviq
Darko Ivanoviq
Konsulenti i medias
Blazho Crvenica
Blazho Crvenica
Menaxher financiar

ANËTARET

yihr
YIHR

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Mali i Zi (YIHR) është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse, puna e së cilës bazohet në bindjen se të drejtat e njeriut dhe vlerat qytetare përfaqësojnë bazën e një shoqërie të hapur dhe progresive për të cilën ne synojmë.

Misioni i Iniciativës është të kontribuojë në një mënyrë cilësore dhe aktive për shpëtimin e një shoqërie të tillë në Malin e Zi

35mm-bijela slova
OJQ ''35m''

OJQ ''35mm'' është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse, vizioni i së cilës është promovimi i vlerave universale demokratike, respektimi i të drejtave të njeriut dhe sundimi i ligjit, me qëllim të kontribuimit në pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe në proceset e tjera të integrimit.

OJQ ''35mm'' është anëtare e OJQ-së Aleanca Qytetare që nga viti 2011.

MBËSHTETJA DHE BASHKËPUNIMI

SPS vektorski al-plava slova
SSP

Shkolla e studimeve politike filloi punën në vitin 2002 me një mision të edukimit sghtesë të vendimmarrësve të tanishëm dhe të ardhshëm, bartës të njohur të ndryshimeve sociale dhe projektuesëve të opinionit publik, iniciatorëve potencialë dhe efektivë të proceseve dhe reformave pozitive sociale. Administratori i Shkollës është Aleanca Qytetare

gi
INSTITUTI QYTETAR

Instituti Qytetar u formua për të mbështetur grupet e margjinalizuara për të ushtruar të drejtat dhe liritë e tyre si punëtorë, konsumatorë dhe pacientë.

Kontakt