Enter your keyword

TË DREJTAT E NJERIUT DHE DREJTËSIA

Programi i të drejtave të njeriut dhe drejtësia të ligjit përqendrohet në monitorimin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në kapitujt 23 dhe 24, siç janë, ndër të tjera, përballimi me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirisë së fjalës, lirisë fetare, të drejtave të minoriteteve, statusi i personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.Ky program i AQ përfshin monitorimin e cilësisë së zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe autoriteteve shtetërore.

Përmes këtij programi ne kryejmë kontrollin e gjykatave, prokurorisë, administratës së policisë, ZIKS dhe institucioneve të tjera shtetërore, dhe ne punojmë në edukimin e vendimmarrësve dhe liderëve. AQ insiston në një sistem gjyqësor profesional, të përgjegjshëm dhe efikas, si dhe në cilësinë e punës së shërbimit shtetëror.

AQ beson se sundimi i ligjit nuk është vetëm një aplikim formal i të drejtave, por edhe sundimi i të drejtës dhe mbrojtja e të drejtave të të gjithë qytetarëve nga fuqia dërrmuese e autoriteteve dhe mungesa e efikasitetit të sistemit.

Një synim specifik i AQ është gjithashtu edhe mbështetja e organizatave tjera me një mision të ngjashëm.

freeoftorture
Free of Torture

Projekti “Ndërtimi i shoqërive pa torturë dhe pandëshkueshmëri në Ballkanin Perëndimor``, ka për qëllim të kontribuojë për një shoqëri pa torturë përmes aktiviteteve të shoqërive civile të cilat janë të angazhuara kundër torturës e trajtimeve të tjera mizore, çnjerëzore ose degraduese apo kundër ndëshkimeve dhe të cilat promovojnë standardet ndërkombëtare, në veçanti ato të OPCAT.

Objektivi i projektit është që të promovojë dinjitetin e njeriut në burgje përmes eliminimit të torturës dhe trajtimit çnjerëzor të personave të cenuar të cilët janë në paraburgim në Mal të Zi, Serbi dhe Shqipëri.