Enter your keyword

Vojo Gjuranović - Bashkëpunëtor i programit

Unë kam lindur në Cetinjë më 13 nëntor 1965. Kam mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Podgoricë dhe diplomova si teknik i diazajnit grafik-librarist. Pas mbarimit të shkollës së mesme kam punuar në shtypshkronjën “Pobjeda”, në Jugobankën, një kompani të shërbimit grafik “Ofset”, kompanitë “Monteprom” dhe OJQ “Pravni centar”. Kam patentë shoferi të kategorisë B dhe C. Kam një përvojë pune me kohëzgjatje totale prej 26 vjetësh.

Jam i martuar dhe babai i dy fëmijëve, por të rriturve – vajzë dhe djal. Gjendja e strehimit e rregulluar.