Unesite ključnu riječ

GA Tim

Milan Radović

Milan Radović

Programski direktor

Milan Radović rođen je u Mojkovcu. Filozofski fakultet završio je u Nikšiću i do 2007. godine predavao je sociologiju u srednjoj školi. Nakon toga započeo je angažman u Inicijativi mladih za ljudska prava gdje se kao istraživač i koordinator projekta bavio praćenjem i dokumentovanjem kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori u različitim oblastima. Neke od njih uključuju politički motivisano nasilje, napade na novinare, torturu od strane policije i zatvorskih službenika, pravo na pravično suđenje, slobodu izražavanja, govor mržnje, zatim vjerske slobode, manjinska prava, prava vjerskih zajednica, itd. Milanov angažman u ovoj organizaciji uključivao je i rad na projektima pružanja besplatne pravne pomoći i rad sa građanima.

Od 2012. godine angažovan je u Građanskoj alijansi na poziciji koordinatora programa za ljudska prava, a kasnije, od 2019, kao programski direktor. Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, te bio član radnih grupa za izradu legislative u oblasti ljudskih prava, konkretno radnih grupa Ministarstva za ljudska i manjinska prava u radu na izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda.

Bio je nacionalni konsultant Savjeta Evrope na projektima „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori”, „Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u jugoistočnoj Evropi” i u okviru programa ROMACTED. Bio je angažovan kao nacionalni konsultant za Crnu Goru na regionalnom projektu Civilni monitoring Regionalnog stambenog programa sa posebnim akcentom na brigu o romskoj populaciji, i koordinator projekta „Ujedinjena podrška romskoj inkluziji“.

Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Bio je istraživač i koordinirao izvještavanje u okviru Opšteg Periodičnog Pregleda (UPR) ljudskih prava. Pokrivao je poziciju člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore. Trenutno je član Savjeta Agencije za elektronske medije Crne Gore.

Kao ekspert za ljudska prava, upravlja projektima vezanim za suočavanje sa prošlošću, te projektima vezanim za slobodu medija, ljudska i manjinska prava. Sa mladim političkim liderima, novinarima i NVO aktivistima radi na edukaciji o ljudskim pravima kroz Školu političkih studija u kojoj je direktor od 2022. godine.

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, Škole socijalnog preduzetništva – uvod u građansko obrazovanje, Škole ljudskih prava, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Počev od 2012. godine predavač je u Školi političkih studija, te predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava. Alumnista je programa razmjene Stejt dipartmenta (IVLP).

Milan navija za reprezentaciju Crne Gore u fudbalu, a slobodno vrijeme voli da provodi na planin

Oženjen je Marijom, sa kojom ima kćerke Miu i Mateu i sina Maksima.

milan@gamn.org

Edina Hasanaga Čobaj

Edina Hasanaga Čobaj

Administrativna direktorica

Edina Hasanaga Čobaj rođena je u Ulcinju. Završila je pedagoške studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao i univerzitetski kurs Liderstvo i rad s mladima, akreditovan od strane Fakulteta za komunikacije u Jonkopingu, Švedska.

Nevladinu organizaciju Inicijativa mladih za ljudska prava osnovala je 2006. godine, gdje se kao izvršna direktorica već duže od 16 godina bavi praćenjem i dokumentovanjem kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori u različitim oblastima. Neke od njih uključuju politički motivisano nasilje, torturu od strane policije i zatvorskih službenika, diskriminaciju, pravo na pravično suđenje, govor mržnje, zatim vjerske slobode, manjinska prava, prava vjerskih zajednica, itd. Njen rad uključuje i projekte pružanja besplatne pravne pomoći i rad sa građanima.

Koordinisala je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, i jedna je od autorki brojnih izvještaja o stanju ljudskih prava koji su objavljeni u Crnoj Gori u posljednje skoro dvije decenije, kao i dokumentarnih filmova o istoj tematici.

Tokom godina u NVO sektoru stekla je iskustvo u planiranju i finansijsko-administrativnom vođenju projekata. Jedno vrijeme radila je i sa djecom sa teškoćama u razvoju. Trenerica je iz nenasilne komunikacije i održala je nekoliko treninga mladim aktivistima i profesorima. Sa mladim političkim liderima, novinarima i NVO aktivistima radi na edukaciji o ljudskim pravima kroz Školu političkih studija.

Bila je članica Savjeta za zaštitu pacijenata Specijalne Bolnice za psihijatriju iz Kotora, kao i Savjeta za transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, bila je član lokalne Komisije za isplatu sredstava za lokalne NVO u Ulcinju. Osnivač je i član People to People International ogranka u Crnoj Gori.

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Pohađala je Rodne studije u organizaciji NVO Anima iz Kotora, Školu komunikacija u organizaciji Nansen dijalog centra, seminare i radionice o javnom zagovaranju u organizaciji USAID-a, te obuku o organizacionom razvoju u organizaciji Fondasa. Edina je završila i kurseve „Demokratija i ljudska prava“ i „Rešavanje konflikata i pomirenje“ u organizaciji Nansen dijalog centra, 2001.

Voli plivanje.

Sa suprugom Bernardom ima sina Dina i kćerku Eru.

edina@gamn.org

AMINA MURIĆ

AMINA MURIĆ

Zamjenica direktora

Amina Murić je iz Rožaja, a od 2009. godine živi i radi u Podgorici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsjek za engleski jezik i književnost 2008. godine. Trenutno pohađa magistarske studije u Podgorici. Radni angažman započinje 2009. godine u Željezničkom prevozu Crne Gore gdje je tokom 8 godina radila poslove prevodioca, saradnika i asistenta na međunarodnim projektima, a posljednje dvije godine radila je na poslovima PR menadžera. Kao PR menadžer bila je zadužena za odnose sa javnošću preduzeća, saopštenja za javnost, internu komunikaciju, izgled i prezentaciju veb sajta preduzeća, a takođe je sprovodila monitoring medijskih izvještavanja. Tokom tog posla ostvarila je izuzetnu saradnju sa medijima.

U periodu od 2019. do 2021. godine angažovana je kao asistent na predmetu Poslovni engleski jezik na studijama I, II i III godine na Fakultetu za turizam Univerziteta Mediteran.

Od 2019. godine zaposlena je u NVO Inicijativa mladih za ljudska prava, gdje na poziciji zamjenice izvršnog direktora pokriva poslove koordinacije poslovnih aktivnosti, odnosa sa javnošću i implementacije medijskih projekata.

Koordinator je brojnih projekata koji se tiču zaštite ljudskih prava, konkretnije, prava manjina, žena, Roma, LGBT, starih, te prava osoba sa invaliditetom. Aktivno se bori protiv govora mržnje kako online, tako i u fizičkom svijetu, diskriminacije, te se bavi pitanjima etničke distance.

Članica je Savjeta RTCG ispred NVO za zaštitu ljudskih prava, gdje učestvuje u razvoju strategije za napredak kako javnog servisa, tako i medijske scene u Crnoj Gori, slobode medija, medijskog profesionalizma, bezbjednosti novinara, ali i medijske pismenosti.

Koordinirala je projektima koji se tiču etičkog izvještavanja medija, pitanja medijskog profesionalizma i poštovanja standarda, posebno u odnosu na marginalizovane društvene grupe u Crnoj Gori.

Kroz projekat „Odgovornost za prošlost!“ (No impunity for the past!) čiji je primarni cilj istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina u Crnoj Gori devedesetih godina, radila je na pitanjima suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde. Takođe, radila je na razvoju promotivnih medijskih kampanja o ratnim zločinima koji su se desili u Crnoj Gori i regionu u cilju informisanja ukupne javnosti sa ovim činjenicama, te isticanju važnosti pomirenja u Crnoj Gori i regionu.

Bila je angažovana nekoliko godina kao predsjednica Komisije za odabir najboljih novinarskih priča na projektima u vezi sa promocijom kulture i jezika Roma.

Predavač je na seminarima Škole političkih studija o slobodi medija, poštovanju etičkih i profesionalnih standarda. Škola političkih studija počela je sa radom 2002. godine sa misijom doedukacije aktivnih i budućih donosilaca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i dejstvujućih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi.

Urednica je više godišnjih izvještaja Građanske alijanse, a takođe je dio tima koji je radio na izradi publikacija Građanske alijanse, kao što su „Utemeljenost manjisnkih naroda u Crnoj Gori“, „Kultura, običaji i jezik nacionalnih zajednica u Crnoj Gori”, „Testiranje društva na COVID-19 – Pogled na epidemiju”, „Utemeljenost manjinskih naroda u Crnoj Gori”, „12 strana za napredak – pregled prioritenih aktivnosti u oblastima pravde i ljudskih prava”, „Vodič kroz član 5 evropske konvencije o ljudskim pravima“, „Vladavina prava u doba epidemije korona virusa“, „Analiza odluke o ograničenju slobode kretanja“.

amina@gamn.org

Aleksandra Vukčević

Aleksandra Vukčević

Koordinatorka programa ljudskih prava i pravde

Aleksandra Vukčević je iz Podgorice. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom studentskih dana, bila je aktivna članica ELSE, međunarodne organizacije studenata prava. Nakon toga, od 2018. godine započinje svoj radni angažman u Inicijativi mladih za ljudskih prava gdje radi u oblasti suočavanja sa prošlošću i rada sa mladima.

Od 2019. godine u NF Građanska alijansa započinje rad na projektu pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila i izbjeglicama, da bi nakon dvije godine radila kao koordinator istog projekta. Dio posla je podrazumijevao i obilazak i praćenje situacije na granicama, odnosno migrantske rute koja prolazi kroz Crnu Goru.

Od početka rada sa migrantima i izbjeglicama prati situaciju u vezi trgovine ljudima. Koordinirala je i regionalnim i nacionalnim projektima u oblasti ljudskih i manjinskih prava, prava mladih, prava izbjeglica i tražioca azila.

Asistirala je na projektima koji se tiču rada sudstva u Crnoj Gori, sprovođenja anketa među sudijama, monitoringa sudova u vezi poštovanja prava na pravično suđenje i tužilaštva.

Radila je na projektima koji se tiču upotrebe manjinskih jezika u službenoj upotrebi. Obavljala je monitoring medija o izvještavanju o procesu EU integracije, monitoring zatvorenih institucija gdje se nalaze lica lišena slobode i uslova u kojima borave, kao i monitoring skupštinskih odbora za ljudska prava i evropske integracije.

Autorka je i koautorka izvještaja koji se tiču upotrebe manjinskih jezika, pritvora migranata u Crnoj Gori, ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih, evropskih integracija i drugih.

Pohađala je Školu ljudskih prava, Školu poslovnog rukovođenja, Školu političkih studija kao i brojne seminare iz oblasti ljudskih prava i medija, obuke iz oblasti azila i migracija i dr.

Od 2021. godine, biva raspoređena na poziciji koordinatorke programa za ljudska prava i pravdu u Građanskoj alijansi.

Bila je članica radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 od septembra 2019. godine kao predstavnica NF „Građanska alijansa“ i Savjeta za vladavinu prava.

Tečno govori engleski jezik. Slobodno vrijeme voli da provodi šetajući primorskim gradovima. Voli putovanja. Udata je za Milenka sa kojim ima kćerku Miu.

aleksandra@gamn.org

Jelena Ristović

Jelena Ristović

Koordinatorka projekta

Jelena Ristović je iz Podgorice. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je engleski jezik i književnost, a nakon toga je završila specijalističke studije na Institutu za strane jezike Univerziteta Crne Gore.

Radni angažman započela je kao prevodilac na Javnom servisu RTCG. Nakon angažmana na Javnom servisu, dvije godine provela je u novinskoj agenciji “MINA”, gdje je takođe radila kao prevodilac. Tokom 2009. godine u sklopu Internship program Centra za demokratsku tranziciju, bila je angažovana u Ministarstvu odbrane Crne Gore na prevođenju radnih dokumenata i službenih sastanaka sa međunarodnim partnerima. Osim toga, obavljala je osnovne kancelarijske dužnosti u kabinetu pomoćnika ministra odbrane Crne Gore u tom periodu.

Iste godine počinje sa radom u Inicijativi mladih za ljudska prava (YIHR) kao menadžerka kancelarije, gdje je bila zadužena za kancelarijske i administrativne poslove, prevođenje izvještaja YIHR o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, usput pružajući i logističku podršku programskim aktivnostima YIHR-a.

U Građanskoj alijansi je od osnivanja organizacije (2011), gdje je najprije bila zadužena za administrativne, kancelarijske poslove i prevođenje izvještaja i različitih dokumenata. Od 2019. do 2021. godine koordinirala je radom Škole političkih studija, jednim od vodećih programa neformalne političke edukacije za političare, NVO aktiviste, novinare i javne službenike. Nakon toga, nastavlja rad kao koordinatorka UNHCR projekta usmjerenog na pružanje pravne pomoći tražiocima azila, licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom i licima u riziku od apatridije.

Jelena voli duge šetnje, putovanja, more, prirodu, druženja, opuštajuću muziku, knjige i pilates. Pored projekata u GA, van radnog vremena koordinira i porodičnu zajednicu sa suprugom Borisom i djecom Irinom i Davidom.

jelena@gamn.org

Dušica Merdović

Dušica Merdović

Pravna savjetnica

Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Nakon studija, počela je da radi u NVO „Pravni Centar“ na projektima UNHCR-a na pružanju besplatne pravne pomoći raseljenim i interno raseljenim licima, apatridima, žrtvama nasilja i tražiocima međunarodne zaštite. Posao je podrazumijevao i praćenje migracionih trendova u graničnim i pograničnim oblastima.

U Građanskoj alijansi radi na projektu pružanja besplatne pravne pomoći strancima u postupku dobijanja međunarodne zaštite, azilantima, strancima sa odobrenom supsidijarnom i privremenom zaštitom, kao i sa izbjeglicama iz Ukrajine. Članica je Međuresorske radne grupe za izradu i praćenje primjene Strategije o migracijama i reintegraciji za period 2021-2025. od 19.11.2019 godine kao predstavnica Građanske alijanse. Pohađala je veliki broj seminara i obuka na temu azila, migracije i apatridije.

Voli planine i rijeke i uživa u njihovim čarima. Slobodno vrijeme koristi da pobjegne na sjever, gdje opušta dušu.

Udata je za Vasilija i ima sinove Vuka i Petra.

dusica@gamn.org

Anđela Đuković

Anđela Đuković

Pravna savjetnica

Anđela Đuković rođena je u Podgorici. Fakultet pravnih nauka završila je na Univerzitetu Donja Gorica.

Tokom studija bila je predsjednica nevladine organizacije Evropsko udruženje studenata prava (ELSA UDG). U tom svojstvu je prisustvovala brojnim međunarodnim konferencijama i seminarima. Kasnije postaje potpredsjednica za STEP program Evropskog Udruženja studenata prava Crne Gore (ELSA Montenegro), kao i asistentkinja u Timu ELSA International. Još kao studentkinja učestvovala je u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji je održan u Zagrebu. Nakon završenih studija usavršavanje je započela u kancelariji „Harrisons”, a potom nastavila u advokatskoj kancelariji „Jovović, Mugoša & Vuković”.

U julu 2020. godine započinje rad u Građanskoj alijansi kao pravna savjetnica na projektu „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije“. Bila je polaznica „Human rights defenders academy“ u organizaciji NVO Civil Rights Defenders (CRD). U okviru akademije polaznici su pisali policy paper koji je i objavljen na sajtu CRD. Anđela je pisala o govoru mržnje u Crnoj Gori. Prisustvovala je i brojnim seminarima iz oblasti ljudskih prava.

U julu 2021. godine imenovana je za člana radne grupe za poglavlje 23. Učestvovala je na međunarodnoj konferenciji o apatridiji („International conference on statelessness and the right to a nationality in Europe: progress, challenges and opportunities“) koja je organizovana od strane UNHCR-a i Savjeta Evrope u Strazburu.

Anđela je odbojkaški sudija već dugi niz godina. Voli ljeto i more, a posebno putovanja u mediteranske predjele. Kako je obožavalac životinja, ponosni je vlasnik persijske mace Megi.

andjela@gamn.org

Pavle Ćupić

Pavle Ćupić

Pravni savjetnik

Pavle Ćupić rođen je na Cetinju. Osnovnu školu završio je u Podgorici, gimnaziju u Danilovgradu, a pravni fakultet u Podgorici. Položio je stručni ispit za rad u državnima organima.

Tokom 2006. i 2007. godine pokrivao je više pozicija u turističkom sektoru u dijelu menadžmenta nad osobljem. Od 2008. do 2018. godine radio je na poziciji programskog asistenta za monitoring i analitiku u „Mreži za afirmaciju nevladinog sektora – MANS” gdje je bio zadužen za implementaciju raznih aktivnosti monitoringa i analitike vezanih, između ostalog, za Skupštinu Crne Gore. Bio je ključna osoba u MANS-u za lobiranje i slične aktivnosti u Parlamentu, kao i za komunikaciju sa poslanicima i skupštinskom administracijom. Prisustvovao je brojnim sjednicama skupštinskih radnih tijela i plenarnih sjednica, a takođe je bio zadužen i za obezbjeđivanje podrške poslanika u raznim situacijama. Učestvovao je u izradi više tekstova zakona, podzakonskih akata i amandmana. Direktno je bio odgovoran za analizu pravosnažnih sudskih presuda iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, analizu rada sudija i tužilaca, kao i drugih pravnih procedura. Između ostalog, bio je zadužen i za praćenje regularnosti izbornog procesa u Crnoj Gori, kao i za monitoring finansiranja političkih partija.

Od 2018. do 2020. godine Pavle je radio na poziciji menadžera u turističkoj agenciji „Montenegro tourist service”, a od 2020. do 2021. godine obavljao je funkciju izvršnog direktora u privrednom društvu „Buena Vista Habano”.

Od 2021. godine je zaposlen u NF „Građanska alijansa”, gdje obavlja posao pravnog savjetnika zaduženog za pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobrena međunarodna zaštita. Takođe, zastupa tražioce azila prilikom njihovog saslušanja pred Direkcijom za azil. Pored navedenog, zadužen je i za praćenje procesa pristupa pravima, odnosno ostvarivanja svih prava propisanih Zakonom, što podrazumjeva i sastavljanje pisanih obrazaca i dokumenata za korisnike i njihovo upućivanje nadležnim organima. U opisu posla je i pisanje tužbi i žalbi na rješenja Direkcije za azil koje se upućuju Upravnom sudu. Kao predstavnik Građanske alijanse učestvuje u radu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore. Sprovodi monitoring prostorija za zadržavanje i poštovanja prava lica lišenih slobode. Učestvovao je u radu UN-ovog Odbora protiv torture na 73. sjednici gdje je prezentovao stanje ljudskih prava u Crnoj Gori i stepen poštovanja Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni ili postupaka. Sprovodi monitoring rada Sudskog savjeta. Učestvuje u svim poslovima organizacije koji se odnose na promociju i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Član je radne grupe za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Alumnista je škole demokratskog rukovođenja pri Savjetu Evrope. Pohađao je školu mira i dijaloga (Nansen Centar za mir i dijalog) i tom prilikom bio u studijskoj posjeti Parlamentu Norveške, Vladi Norveške, njihovom Sindikatu, političkim partijama i ostalim relevantnim institucijama u Oslu i Lilehameru. Prošao je obuku u oblasti tehnike pisanja zakona u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore, kao i obuku u oblasti praćenja potrošnje budžeta u organizaciji Transparency International iz Beograda. Učestvovao je u velikom broju konferencija i okruglih stolova posvećenih nadležnostima Skupštine Crne Gore, kao i velikom broju okruglih stolova posvećenih borbi protiv korupcije i poštovanju ljudskih prava.

Koautor i autor je niza izvještaja i publikacija iz oblasti zaštite ljudskih prava, rada sudova i postupanja pravosudnih institucija prema građanima, borbe protiv korupcije, izbornim kampanjama, transparentnosti trošenja novca građana Crne Gore, kao i izvještaja posvećenih radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela.

Oženjen je Sanjom, sa kojom ima kćerku Mašu.

pavle@gamn.org

IVANA ĐOĐIĆ

IVANA ĐOĐIĆ

Pravna savjetnica

Ivana Đođić rođena je u Nikšiću. Osnovne studije završila je na pravnom fakultetu univerziteta Crne Gore u Podgorici sa prosječnom ocjenom C, a specijalističke studije sa prosječnom ocjenom A. Diplomirala je sa ocjenom 10, na istorijskom pravnom smjeru na temu ugovora o radu. Tokom studija bila je dva puta učesnica programa Work and travel u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radni angažman započela je kao pripravnik u Crnogorskom telekomu gdje ostaje sve do januara 2021. godine.

Ivana je bila polaznik XIX generacije Škole političkih studija.

Od aprila 2021. godine angožavana je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“. U septembru 2021. godine imenovana je za člana Etičkog odbora koji prati primjenu Kodeksa policijske etike pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Udata je za Milana, sa kojim ima sina Petra.

ivanadjodjic.ga@gmail.com