Dušica Merdović je iz Bijelog Polja. Završila je Pravni Fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

E lindur në Bijello Pole. Diplomoi nëFakultetin Juridik në Podgoricë, Universiteti i Malit të Zi. Menjëherë pas studimit, ajo filloi të punojë në sektorin civil.

Në projektet e UNHCR-it ajo ka punuar në OJQ “Qendra Ligjore”, për të ofruar asistencë ligjore falas për personat e zhvendosur, personat pa shtetësi, viktimat e dhunës dhe kërkuesit e mbrojtjes ndërkombëtare.

Gjatë shumë viteve të përvojës në sektorin e OJQ-ve ajo mori pjesë në një numër të madh takimesh në fushën e ligjit të refugjatëve, çështjeve të pashtetësisë dhe azilit në Mali të Zi.

Ajo është anëtare e komitetit të etikës në Ministrinë e Brendshme që nga marsi 2020 si përfaqësuese e Aleancës Qytetare.

Ajo ende dëshiron të ndërtojë karrierën e saj në të njëjtin drejtim.

Është e martuar dhe ka një djalë, Vuko. Ajo i do malet, lumenjtë dhe i adhuron pamjet e tilla. Kohën e lirë e përdor për të ikur në veri, ku relakson shpirtin e saj.

dusica@gamn.org