Enter your keyword

Qëndrueshmëria e akuzave të dosjeve, të bindshmërisë së deklaratës dhe përdorimin e imagjinatës në zgjedhjen e motivit të vlerësuarat
Konkursi do të hapet dhe çmimet do të jenë tërheqëse.

Aplikimet tuaja mund t’i dërgoni në office@gamn.org ose në faqet e “Aleancës civile” dhe “Robin Hood TV Show” në Facebook.

Komisioni për vlerësimin e aplikimeve do të jetë i formuar nga: Boris Raonic, Darko Ivanovic, Milan Radovic.

Civic Alliance/Aleanca qytetare
Vukice Mitrovic 16
81 000 Podgoricë
Tel/fax: +382 20 655-175