Enter your keyword

U saradnji sa kancelarijom UNHCR u Podgorici, Građanska alijansa započela je sprovođenje projekta pod nazivom “Pružanje pravne pomoći licima sa prostora bivše Jugoslavije i licima u riziku od apatridije”.

Pravni tim GA radiće na pružanju administrativne, pravne i finansijske pomoći svim raseljenim licima koja su izbjegla sa prostora bivše Jugoslavije i čiji zahtjevi za status stranca još uvijek nisu riješeni, odnosno kojima je odobren status stranca sa privremenim boravkom do 3 godine, kao i licima koja se nalaze u riziku od apatridije.

Građanska alijansa će ujedno pomagati pri:

– Pokretanju i zastupanju u upravnim i sudskim postupcima radi naknadnog upisa u matične registre rođenih, u Crnoj Gori i zemlji porijekla;
– Pribavljanju neophodnih dokumenta, uključujući dokumente iz zemlje porijekla, radi regulisanja pravnog statusa u Crnoj Gori;
– Pokretanju procedure kod nadležnih organa radi utvrđivanja statusa lica bez državljanstva;
– Podnošenju svih potrebnih podnesaka nadležnim organima u Crnoj Gori i zemljama porijekla u vezi sa regulisanjem pravnog statusa (pisanju tužbi, zahtjeva, molbi, žalbi);
– Pravnom informisanju i savjetovanju radi regulisanja pravnog statusa u Crnoj Gori.