Enter your keyword

Naime, Komitet za ljudska prava je usvojio listu prioritetnih pitanja koja se odnose na inicijalni izvještaj Crne Gore, a na koja Crna Gora kao država ugovornica treba da odgovori prije sastanka na kojem Komitet formalno razmatra izvještaj o primjeni Pakta.

Prema listi koju je Komitet usvojio, Crna Gora treba da odgovori na pitanja koja se tiču garancija djelotvornog pravnog lijeka,zabrane diskriminacije, zaštite jednakih prava muškaraca i žena, prava djeteta, prava na život i zaštitu od torture, zaštite prava privatnosti, kao i prava izbjeglih i interno raseljenih lica, posebno Roma i Egipćana. U preporukama dostavljenim Komitetu, CEDEM i YIHR suposebno ukazali na značaj razmatranja djelotvornosti ustavne žalbekao mehanizma zaštite ustavnih prava i sloboda, kao i djelotvornosti mehanizama zaštite od diskriminacije koji još uvijek nisu efikasni u svim slučajevima povrede ravnopravnosti.

Osim toga, CEDEM i YIHR su preporučili da država dostavi podatke koji se odnose na procesuiranje ratnih zločina i zaštitu prava žrtava tih zločina; položaj pritvorenika/ca, posebno onih koji su korisnici/ce psihoaktivnih supstanci, kao i lica koja su smještena u psihijatrijskim ustanovama; procesuiranje slučajeva torture od strane policijskih službenika, te procesuiranje napada na ličnost i imovinu novinara/ki. CEDEM i YIHR su posebno ukazali i na položaj manjinskih zajednica, posebno romske i egipćanske zajednice, u odnosu na djelotvoran pristup besplatnoj pravnoj pomoći, obezbjeđivanje sudskog tumača za romski jezik i procesuiranje slučajeva dječjeg rada i prisilnih i ranihbrakova.

Izvještaj Crne Gore će biti razmatran na 112-om zasijedanju Komiteta koje će biti održano u periodu od 7 – 31. oktobra 2014. godine.

Mr Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a
Boris Raonić, predsjednik Građanske alijanse