Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Konkurs za poziciju pravnika

Građanska alijansa raspisuje konkurs za poziciju: pravnik za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Građanska alijansa (GA) uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori, realizuje projekat kroz koji se pruža besplatna pravna pomoć svim raseljenim licima koja su izbjegla sa prostora bivše Jugoslavije i čiji zahtjevi za status stranca još uvijek nisu riješeni, odnosno kojima je odobren status stranca sa privremenim boravkom do 3 godine, kao i licima u riziku od apatridije.

Administrativnu, pravnu i finasijsku pomoć kroz projektne aktivnosti potrebno je pružati svim  licima koja se nalaze pod zaštitom UNHCR-a u Podgorici:

 • izbjeglicama iz bivše Jugoslavije čiji su zahtjevi za status stranca sa stalnim boravkom još uvijek u toku i onim licima koja su stekla status privremenog boravka do 3 godine, ali im nedostaju dokumenta za finalizovanje zahtjeva za stalni boravak;
 • licima sa prebivalištem u Crnoj Gori koja su identifikovana terenskom verifikacijom u novembru 2017. godine kao lica u riziku od apatridije;
 • licima za koje je pokrenut postupak utvrđivanja statusa lica bez državljanstva u Crnoj Gori i licima kojima je priznat status apatrida.

Besplatna pravna pomoć obuhvata:

 • preduzimanje aktivnosti u cilju pribavljanja neophodnih dokumenata, uključujući dokumenta iz zemlje porijekla, radi regulisanja pravnog statusa u Crnoj Gori;
 • pokretanje i zastupanje u upravnim i sudskim postupcima radi naknadnog upisa u matične registre rođenih, u Crnoj Gori i zemlji porijekla;
 • podnošenje svih potrebnih podnesaka nadležnim organima u Crnoj Gori i zemljama porijekla u vezi sa regulisanjem pravnog statusa (pisanje tužbi, zahtjeva, molbi, žalbi);
 • pokretanje procedure kod nadležnih organa radi utvrđivanja statusa lica bez državljanstva;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti:

 • redovne terenske posjete korisncima na teritoriji Crne Gore;
 • proaktivno praćanje pojedinačnih predmeta, do rješavanja pravnog statusa u Crnoj Gori;
 • pružanje administrativne, pravne, finansijske pomoći interno raseljenim, raseljenim licima i licima u riziku od apatridije;
 • redovno izvještavanje koordinatoru projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu;
 • obezbjeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
 • zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti;

Uslovi:

Pravni fakultet;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Pravosudni ispit

Poznavanje engleskog i/ili nekog drugog relevatnog stranog jezika

Iskustvo u radu u nevladinom sektoru ili međunarodnim organizacijama, posebno u programu međunarodne zaštite

Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći licima koja traže međunarodnu ili privremenu zaštitu kao i licima kojima je ta zaštita odobrena.

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

Za ovu poziciju predviđena je plata u bruto iznosu 1,150.00 EUR (bruto)

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]

Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 14. septembar 2023. do 12.00h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga