Enter your keyword

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: NF Građanska Alijansa
Pozicija: Saradnik na praćenju individualnih slučajeva / Mjesto rada Pljevlja

Opis projekta

Ovim projektom se želi poboljšati podrška tražiocima međunarodne zaštite u Crnoj Gori, te omogućiti pravilna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, omogućavajući im pristup socio-ekonomskim uslugama u Crnoj Gori.

Kao što je gore navedeno, od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i podršku za tražioce međunarodne zaštite u Crnoj Gori i osobe kojima je dodijeljena međunarodna zaštita, naročito kroz:

● podršku pred nadležnim organima u postupku ostvarenja prava korisnika projekta, u skladu sa njegovim/njenim pravnim statusom u Crnoj Gori;
● identifikovanje pripanika ranjivih grupa i pravovremeno obavještavanje relevantnih službenika UNHCR-a i UNHCR-ovih partnerskih organizacija o potrebama ovih lica;
● pravovremeno informisanje korisnika projekta o dostupnim programima pomoći i podrške i pomoć u uključivanju korisnika projekta u programe pomoći i podrške;
Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učestvovanje u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom

Dužnosti / odgovornosti:

● redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i van graničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite;
● proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva i njihovih potreba, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu do konačne odluke, odnosno i nakon konačne odluke u slučaju odobravanje međunarodne zaštite u Crnoj Gori;
● pružanje informacija tražiocima međunarodne zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, kao i podrška pred nadležnim organima tokom ostvarenja prava;
● podršku pred nadležnim organima u postupku ostvarenja prava korisnika projekta, u skladu sa njegovim/njenim pravnim statusom u Crnoj Gori;
● prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;
● pravovremena razmjena informacija sa pravnim savjetnikom i UNHCR-ovim partnerom koji pruža psiho-socijalnu podršku;
● obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
● redovno izvještavanje koordinatora projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu
● zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Fakultetsko obrazovanje iz oblasti društvenih/humanističkih nauka;
Iskustvo u pružanju pomoći izbjeglicama;
Vozačka dozvola, B kategorija;
Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Poznavanje engleskog ili nekog drugog relevantnog stranog jezika
Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu azila

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:
• dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
• otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
• dobre organizacione sposobnosti;
• sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
• sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
• sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

* 40 sati sedmično (mogućnost rada u večernjim satima i vikendom, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

* Plata: 1000 EUR (bruto)
* Trajanje 6 mjeseci sa mogućnošću produžetka

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: office@gamn.org
Tel: +382 20 513 687
www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 8. januar 2019. do 15h
Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane