Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Projekti 2018. i 2019.

1.

Naziv projekta: Institucionalna podrška Fonda braće Rokfeler kroz program Napredak Crne Gore u ostvarivanju Kopenhaških kriterijuma i standarda vladavine prava u okviru EU pregovora 

Početak implementacije: 2018.

Opis projekta: Cilj ovog programa je unapređenje kvaliteta procesa pregovora s EU i doprinos integraciji Crne Gore u EU. Specifični ciljevi ovog programa su jačanje kapaciteta i podrške kroz monitoring i zagovaranje utemeljeno na dokazima, vitalnu ulogu nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih i prava građana prava, vladavine prava i pravde. Kroz ovaj projekat fokus je na unapređenju kapaciteta stejkholdera kroz posebno ciljane module informisanja i edukacije za lidere u politici, medijima i civilnom sektoru, kao i državne službenike zadužene za EU integracije, o temama od najveće važnosti za uspješno zatvaranje poglavlja 23 i 24. Povećanje odgovornost i transparentnost procesa pristupanja EU kroz proizvode istraživačkih medija koji bi uključili relevantne stejkholdere u dijalog o pitanjima identifikovanim monitoring. Cilj projekta ujedno je i jačanje kontrolne uloge medija i civilnog sektora u praćenje napretka u pregovorima s EU, a posebno realizacija akcionih planova za poglavlja 23 i 24.

Donator: RBF

2.

Naziv projekta: Doprinos implementaciji Strategije za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021 kroz jačanje primjene alternativnih sankcija i resocijalizacije zatvorenika 

Početak implementacije: 

Opis projekta: Monitoring rada državnih institucija zaduženih za promociju i zaštitu ljudskih prava jedna je od ključnih programskih aktivnosti GA, i to sa veoma jasnim ciljem dokumentovanja jaza između regulative i prakse, konstruktivne kritike propusta i promocije dobrih praksi, a sve u cilju jačanja javnog dijaloga sa javnim sektorom, ispravljanja sistemskih problema i podrške građanima. S tim u vezi, GA je realizovala ovaj projekat uz podršku Ministarstva pravde, kroz sljedeće aktivnosti: podrška procesu reformi u oblasti primjene alternativnih sankcija i mjera; osnaživanje procesa rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika; kao i jačanje saradnje javnog i civilnog sektora. 

Donator: Ministarstvo pravde

3.

Naziv projekta: Mladi aktivni građani – MAG 

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: Cilj projekta je bio aktiviranje mladih da identifikuju i rješavaju probleme u svojoj okolini koji se tiču zaštite životne sredine, saobraćaja i potrošačkih prava, uz to da i po završetku projekta ostanu u kontaktu sa nadležnim službama u svom gradu te i dalje proaktivno ukazuju na probleme i žele da budu dio rješenja. Projekat je na taj način ukazao mladima da mogu da koriste digitalne alate i društvene mreže na kojima su prisutni i u svrhe mjenjanja svog okruženja na bolje.

Donator: Ministarstvo sporta 

4.

Naziv projekta: Istraživačko novinarstvo i dinamičan medijski sadržaj kako bi se čulo za probleme žena – Internews/Glavni aplikant Građanska alijansa, partner na projektu Mreža za istraživanje organizovanog kriminala  i korupcije (LUPA)

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: Popularizovani su sajtovi lupa.co.me i ticeme.se na kojima su žene mogle naći sekciju “Prijavi problem”, gdje se anonimno mogu prijaviti problemi u ostvarivanju prava garantovanih Ustavom. Fokus je na ženskoj populaciji jer je prepoznata ranjivost njihove pozicije i nedosljednost institucija u zaštiti njihovih prava.
Projekat je podrazumijevao publikovanje istraživačkih priča o ugroženim pravima žena, koje će svoje ishodište naći pred publikom digitalnih i tradicionalnih medija. Cilj projekta bio je podizanje svijesti o problemima u funkcionisanju sistema, neadekvatnoj zaštiti žena, njihovom položaju u društvu kao i konstantnoj borbi za ravnopravnost. Platforme lupa.co.me i ticeme.se odnosno sekcije za prijavu bile su otvorene za sve građane koje pozivamo da ih što više koriste i prijavljuju slučajeve u kojima je kršenje prava žena evidentno i naizgled nerješivo. Uz pomoć medija cilje je bilo pružanje pomoći i ukazivanje na probleme. 

Donator: Internews 

5.

Naziv projekta: Pružanje pravne pomoći izbjeglicama i tražiocima azila u Crnoj Gori 

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: Preko multifunkcionalnog tima osnovanog od strane UNHCR‐a, GA pružala je besplatnu pravnu pomoć strancima koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu i osobama kojima je međunarodna zaštita pružena, kako bi se osigurao efikasan pristup njima zakonom predviđenim pravima. Obezbijedili smo pristup proceduri azila za sve one koji se odluče za međunarodnu zaštitu u državi. Ovo je obezbijeđeno svakodnevnim posjetama kampovima, pravnom informisanju i savjetovanjem lica koja su izrazila namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i lica koja su predala zahtjev za međunarodnu zaštitu. 

Donator: UNHCR 

6.

Naziv projekta: Reforma sistema izvršenja krivičnih sankcija 

Početak implementacije: 2018.

Opis projekta: Kroz ovaj projekat Građanska alijansa pružala je podršku sistemu izvršenja krivičnih sankcija sa fokusom na izazove u oblasti bezbjednosti i poštovanje ljudskih prava lica koja su lišena slobode. Tokom projekta održana je konfrencija sa preko 50 učesnika i donosioca odluka; objavljen je dvogodišnji izvještaj o stanju poštovanja ljudskih prava lica koja se nalaze u zatvoru, psihijatrijskoj bolnici i policijskim pritvorima; realizovan je veliki broj obuka za službenike obezbjeđenja, policije i medicinskog osoblja u ZIKS-u; redovno je sprovođen monitoring prostorija za zadržavanje i objavljena je analiza sa preporukama koja se odnosi na sistem bezbjednosti. 

Donator: Ambasada Kraljevine Holandije 

7.

Naziv projekta: Socijalna zaštita i sklonište za pripadnike LGBT populacije 

Početak implementacije: 2017.

Opis projekta: Projekat podrazumijeva adekvatnu socijalnu zaštitu LGBT populacije u Podgorici kroz uspostavljanje i realizaciju ključnog socijalnog servisa u vidu skloništa. Projekat se realizuje u saradnji sa NVO LGBT Forum Progres, a uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. 

Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 

8.

Naziv projekta: Zajedno za progres u poglavljima 23 i 24

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: Kroz ovaj projekat željeli smo da utvrdimo ključne slabosti u pravosudnom sistemu, posebno u radu osnovnih sudova putem građanskog monitoringa i na taj način pružimo osnovu za zagovaranje održivih rješenja u okviru pomenutih poglavlja. Cilj nam je bio da započnemo javni dijalog i angažujemo ključne zainteresovane strane kako bi radili na pronalaženju rješenja za pitanja postizanja standarda za poglavlja 23 i 24. Tokom pomenutog projekta objavili smo bilten „Bukovica savršen zločin“, kao i publikaciju „Pregled pregovaračkog procesa za poglavlja 23 i 24“.

Donator: The Balkan trust for Democracy

9.

Naziv projekta: Unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba na lokalnom nivou, kroz izgradnju kapaciteta policije, tužilaštva i lokalne samouprave

Početak implementacije: 2018/2019.

Opis projekta: Tokom ovog projekta na direktan način pristupili smo nejednakom i neravnomjernom razvoju kapaciteta službenika policije i tužilaštva na nivou Crne Gore, koji rade sa LGBTIQ osobama. Primarni fokus projekta stavljen je na decentralizaciju, odnosno rad u šest crnogorskih opština, po dvije iz svake regije: Bijelo Polje i Pljevlja sa sjevera, Cetinje i Nikšić iz centralnog dijela i Bar i Herceg Novi sa juga. Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO LGBTIQ Socijalni centar. 

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

10.

Naziv projekta: Osnaživanje Direkcije za uslovnu slobodu i sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori

Početak implementacije: 2020.

Opis projekta: Ovim projektom, podržanim od strane Holandskog helsinškog komiteta, realizovali smo izvještaj “Probacija i sistem alternativnih sankcija u Crnoj Gori”. Ovim izvještajem smo obuhvatili zakonodavni okvir i primjenu samog instituta u praksi. Izvještaj je istovremeno i vodič kako za institucije sistema, tako i za sve ostale koje žele da znaju više o alternativnim sankcijama.U sklopu projekta urađena je analiza o probaciji u Crnoj Gori i objavljen je izvještaj.

Donator: Helsinški komitet

11.

Naziv projekta: Ujedinjena podrška romskoj inkluziji u Crnoj Gori

Početak implementacije: 2018.

Opis projekta: GA kao partnerska organizacija na projektu pratila je sektor socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i budžet, te dala doprinos mapiranju ključnih prepreka koje stoje na putu uspješnoj integraciji Roma i Egipćana.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

12.
Naziv projekta: Pristup djece pravdi sa fokusom na pristup besplatnoj pravnoj pomoći

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: U okviru projekta Pristup djece pravdi sa fokusom na pristup besplatnoj pravnoj pomoći izvršili smo analizu relevantnog zakonodavstva gdje su bili uključeni brojni stručnjaci koji su pružili svoje praktično iskustvo i znanje iz predmetne oblasti (predsjednici suda, sudije, advokati, tužioci, sudski vještaci, kao i žrtve, svjedoci i njihovi roditelji/zakonski staratelji kao posebne ciljne grupe) iz Ulcinja, Podgorice, Rožaja i Nikšića. Organizovane su tri fokus grupe u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore, dok je 200 djece i roditelja direktno informisano putem individualnih intervjua. Nalazi analiza predstavljeni su sudovima, zaposlenima u kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, centrima za socijalni rad, advokatima, nevladinim organizacijama, UNICEF‐u i građanima putem konferencije za novinare.

Donator: UNICEF

13.

Naziv projekta: Ljudska prava zatvorenika sa mentalnim smetnjama u Crnoj Gori

Početak implementacije: 2019.

Opis projekta: Uz podršku organizacije Civil Rights Defenders izvršili smo istraživanje stanja ljudskih prava osuđenih lica sa mentalnim smetnjama u cilju povećanja primjene standarda ljudskih prava u zatvorima, prevencije kršenja ljudskih prava i unapređenja tretmana osuđenika sa mentalnim poteškoćama. U okviru projekta Ljudska prava zatvorenika sa mentalnim smetnjama u Crnoj Gori izradili smo za Izvještaj o stanju ljudskih prava osuđenih lica sa mentalnim smetnjama u ZIKS-u koji je dio regionalnog izvještaja na istu temu.

Donator: Civil Rights Defender

14.

Naziv projekta: Etičko i profesionalno izvještavanje za studente

Početak implementacije: 1.10.2019 – 31.07.2020.

Opis projekta: Projektom je omogućen aktivan rad i organizovanje treninga za studente završne godine novinarstva, koji su i ciljna grupa projekta. Studentima je na treninzima iskusan tim novinara i novinarki pisanog medija, radija i televizije predstavio kako se pišu različite novinarske forme u različitim medijima, kako se razlikuju informacije od dezinformacija, kako da grade priču, istražuju, dokumentuju i formulišu priče, kao i kako da ih predstave javnom mnjenju. Sprovedena je promotivna kampanja o pitanjima medijske pismenosti i objektivnog izvještavanja, publikacija u kojoj će biti objavljene istraživačke priče učesnika na treninzima, kao I organizacija okruglog stola na kojoj su svi relevantni akteri na medijskoj sceni razgovarali o trenutnom stanju u crnogorskim medijima u odnosu na studente i njihovo znanje po završetku studija.

Donator: Ambasada SAD u Crnoj Gori

15.

Naziv projekta: Škola demokratskog rukovođenja – manjinska prava u CG

Početak implementacije: 2018/2019.

Opis projekta: Tokom implementacije projekta radili smo na postizanju potpune ravnopravnosti pripadnika manjinskih naroda i ostalih manjinskih zajednica u svim oblastima. To smo postigli kroz informisanje i edukaciju društvenih aktera o položaju manjina u Crnoj Gori, te kroz promociju suštinske participacije manjina u javnom i političkom životu. Ujedno smo kroz rad sa predstavnicima medija i njihovu edukaciju izvršili uticaj na izmjenu diskriminacionih obrazaca u izvještavanju kao i izbjegavanje stereotipa o manjinskim narodima.

Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore

16.

Naziv projekta: Regionalna saradnja i razvoj kompetencija parlamentaraca Jugoistočne Evrope o temama energetske efikasnosti i klime

Početak implementacije: 2017 – 2020.

Opis projekta: U okviru projekta “Regionalna saradnja i razvoj kompetencija parlamentaraca JI Evrope o energetskoj efikasnosti i klimi”, uz podršku GIZ ORF Energy Efficiency, Škola političkih studija Crne Gore organizovala je niz aktivnosti kojima su prisustvovali članovi Skupštine i parlamentarno osoblje.

Kada su u pitanju aktivnosti posvećene energetskoj efikasnosti i klimi, organizovali smo nekoliko događaja poput sastanaka neformalne parlamentarne grupe kojima su prisustvovali njeni članovi. Takođe je organizovan sastanak za razmjenu iskustava s delegacijom Kosova koji se bavio najboljim praksama i izazovima u procesu pripreme i sprovođenja Zakona o energetskoj efikasnosti i drugim energetskim temama. Organizovani su i seminari namijenjen polaznicima Škole političkih studija koji su organizovani u Nikšiću i .

U eriodu implementacije projketa organizovana su I parlamentarna saslušanja u Skupštini Crne Gore u okviru Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Saslušanja su bila posvećena oblasti energetske efikasnosti i planiranim aktivnostima u svjetlu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korištenju energije. Sjednicama su prisustvovali poslanici u Parlamentu CG.

U sklopu projketa organizovana je I studijska posjeta Oslu u Norveškoj, pod nazivom “Importance of String Institutions” kojoj je prisustvovalo 6 poslanika u cilju upoznavanja sa  urbanom mobilnosti u Oslu, a jedna od predstavnika CG održao je predavanje o problemima energetske efikasnosti u regionu. Takođe su održani parlamentarni forumi u Beču, u Skoplju, Briselu i Chisinau, u Moldaviji.  U okviru Evropske nedelje mobilnosti 2019. godine, Škola političkih studija CG organizovala je Debatu o održivoj urbanoj mobilnosti za poslanike i odbornike. Održana je i prezentacija  Vodiča za poslanike o održivoj urbanoj mobilnosti u Skupštini Crne Gore kada je Vodič predstavljen poslanicima Parlamenta CG i saradnicima.

Donator: GIZ