Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Projekti 2020.

1.

Naziv projekta: Pružanje pravne pomoći tražiocima azila i izbjeglicama  

Početak implementacije: 01.01.2020

Kratak opis/rezultati projekta: Projekat je podrazumijevao svakodnevnu podršku korisnicima kroz institute pružanja besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama. Naš tim je sastavljen od tri pravnika, dva prevodioca i dva terenska radnika koji uspješno pokrivaju projektne aktivnosti i pružaju neophodnu pomoć korisnicima.

Dio projekta koji pokriva oblast međunarodne zaštite podrazumijeva pružanje besplatne pravne pomoći strancima od momenta izražavanja namjere za međunarodnu zaštitu, tokom postupka po zahtjevu a onda i tokom integracije u crnogorsko društvo. Drugi dio projekta uključuje raseljena lica, lica u riziku od apatridije kao i apatride i podrazumijeva pružanje besplatne pravne pomoći u cilju pribavljanja identifikacionih putnih isprava i dokumenata kako bi regulisali pravni status u Crnoj Gori.

U 2020. godini smo u prvostepenom postupku pred MUP-om zastupali smo ukupno 56 stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. Od toga osam stranaca je dobilo međunarodnu zaštitu. U 2020. godini pružili smo besplatnu pravnu pomoć za ukupno 1843 lica koja su tokom ove godine bila u postupku azila. Od tog broja, 1266 je stranaca koji su izrazili namjeru da traže međunarodnu zaštitu. Od 1266 lica koja su izrazila namjeru u ovoj godini radili smo sa 265 stranaca koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu, 577 migranata i 18 stranaca kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Donator: UNHCR

2.

Naziv projekta: Pružanje besplatne pravne pomoći izbjeglicama sa prostora EX Jugoslavije i licima u riziku od apatridije   

Početak implementacije: 26.06.2020

Kratak opis/rezultati projekta: Projekat je podrazumijevao pružanje administrativne, pravne i finansijske pomoći raseljenim licima sa prostora bivše Republike Jugoslavije, apatridima kao i licima koja se nalaze u riziku od apatridije, a sve u cilju pribavljanja identifikacionih putnih isprava i dokumenta kako bi regulisali pravni status u Crnoj Gori. Bez obzira na uticaj pandemije Građanska alijansa je uspješno pružala pravnu pomoć kako usmenu, tako i pismenu za 248 lica, 15 lica je dobilo pasoše Republike Kosova, petoro djece je upisano u registar rođenih putem vanparničnog postupka, pokrenuti su različiti postupci (utvrđivanje vremena i mjesta rođenja, utvrđivanje starateljstva i sl.) koji su neophodni za regulisanje statusa u Crnoj Gori.

Donator: UNHCR

3.

Naziv projekta: Bezbjednost za ljudska bića i granice – Borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu   

Početak implementacije: 01.10.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: Opšti cilj projekta je bio doprinos očuvanju i razvoju kulture manjina u Crnoj Gori, dok je specifični cilj jačanje koncepta crnogorske multikulturalnosti kroz promociju kulture, običaja i jezika nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, kao i kroz podizanje svijesti o pravima manjina.

Projektom smo targetirali crnogorsku nacionalnu zajednicu, srpsku nacionalnu zajednicu, albansku nacionalnu zajednicu, hrvatsku nacionalnu zajednicu, bošnjačku nacionalnu zajednicu, muslimansku nacionalnu zajednicu, romsku nacionalnu zajednicu kao i predstavnike političkog i civilnog sektora iz ovih zajednica. Rezultati projekta su podignuta svijest građana o kulturi, jezicima i pravima manjina u Crnoj Gori i izgrađeni kapaciteti civilnog sektora o kulturi, običajima, jezicima i pravima manjina u Crnoj Gori.

Donator: Evropska komisija

4.

Naziv projekta: Transparentno i efikasno sudstvo za efikasne pregovore u poglavljima 23 i 24

Početak implementacije: 01.01.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: Projekat je težio postizanju rezultata kroz sprovođenje niza aktivnosti koji su fokusirani na rješavanje ključnih slabosti u pravosudnom sistemu, posebno u pogledu pokretanja javnog dijaloga i uključivanja ključnih aktera u pronalaženje rešenja u vezi sa ključnim pitanjima dostizanja standarda za poglavlja 23 i 24. Glavne aktivnosti su bile: Četiri informativna, obrazovna i dijaloška događaja Škole političkih studija; izrada flajera za Kodekse sudske i tužilačke etike; Monitoring Sudskog i Tužilačkog savjeta i primjena Etičkog kodeksa; Izrada brošure / vodiča u vezi sa članom 5 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; Obuka za advokate, policijske snage, sudije I tužioce u vezi sa efikasnošću istrage u vezi sa primenom člana 5 Konvencije; Anketa među sudijama, tužiocima I građanima kako bi se istražili njihovi stavovi i poverenje u funkcionisanje pravosudnog sistema; Organizacija predavanja za studente o pravu na pravično suđenje; i završna konferencija tokom proslave Međunarodnog dana ljudskih prava.

Donator: The Balkan Trust for Democracy (BTD) i Ambasada Kraljevine Norveške

5.

Naziv projekta: Mozaik nacionalnih kultura Crne Gore 

Početak implementacije: 29.10.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: Unapređenje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz razvoj jedinstvenog regionalnog odgovora na krijumčarenje migranata. Kao rezultat aktivnosti iz prethodnog perioda, realizovano je istraživanje “Analiza krijumčarenja migranata u Crnoj Gori”. Raspisan je i regionalni javni poziv za subgranting za četiri nevladine organizacije koje će biti podržane u radu u oblasti suzbijanja krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu i zaštite migranata.

Učesnici radionice “Prepoznavanje, prevencija i sprečavanje krijumčarenja migranata na zapadno-balkanskoj ruti“ koja je organizovana u okviru projekta, bili su predstavnici Uprave policije, državnih tužilaštava i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Kroz simulaciju događaja, izvršena je pomenuta obuka, kroz koju smo uticali na jačanje postojećih znanja i vještina u borbi protiv krijumčarenja migranata i zaštiti ljudskih prava krijumčarenih migranata.

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

6.

Naziv projekta: Podrška ranjivim grupama u vrijeme krize i vanrednog stanja u zdravstvu 

Početak implementacije: 23.04.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: U sklopu kampanje #JednakoVažni realizovali smo akcije podrške najranjivijim grupama na koje je kriza #COVID19 posebno uticala, a kojima je potrebna pomoć i razumijevanje cijele zajednice. Kroz ovu akciju podijelili smo preko 3000 paketa sa hranom i sredstvima za higijenu, a sve uz podršku Grupe 484 i Norveške ambasade.

Donator: Grupa 484 i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

7.

Naziv projekta: Promocija kulture i jezika Roma 

Početak implementacije: 20.11.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: Projektom smo radili na doprinosu očuvanju i razvoju kulture manjina u Crnoj Gori, te promociji i informisanju javnosti o kulturi i tradiciji Roma i Eipćana. Ujedno, jedan od rezultata je i izgradnja kapaciteta civilnog sektora, državne uprave i medija u Crnoj Gori o kulturi, običajima, jezicima i pravima Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Raspisan je konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture i jezika Roma i Egipćana te smo tim putem dodijelili šest nagrada. Ujedno smo predstavili aktivnosti GA na promociji kulture, jezika i tradicije Roma, kao i njhovoj integraciji i boljeg položaja u crnogorskom društu u emisiji “Savore” na javnom servisu.

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

8.

Naziv projekta: Podrška medijskim slobodama i novinarskim standardima 

Početak implementacije: 1.01.2020 – 31.12.2020.

Kratak opis/rezultati projekta: Projekat je doprinio poboljšanju medijskih sloboda kroz: praćenje primjene novog medijskog zakonodavstva, izgradnju novinarskih kapaciteta za etičko izvještavanje i standarde ljudskih prava, doprinos sigurnosti novinara i novinarki, javno zagovaranje standarda i pitanja iz oblasti slobode medija. Za potrebe projekta, Građanska alijansa je u saradnji sa Sindikatom medija Crne Gore sprovela monitoring medija, a vezano za izvještavanje o ranjivim grupama. Na projektu su bili angažovani monitori: Milan Radović, Zoran Vujičić, Amina Murić, Jelena Ristović i Mehdina Kašić Šutković. Takođe, podršku su nam pružile i kolege iz Sindikata medija.Na ovom projektu registrovani su govor mržnje ili lažne vijesti, a praćeni su tekstovi koji se odnose na ranjive grupe u koje spadaju Romi i drugi manjinski narodi, LGBT, osobe sa invaliditetom, migranti i drugi. Osim tekstova, takođe su praćeni i komentari na iste kako bi se uočile reakcije koje mogu biti problematične sa stanovišta odnosa prema svim onima koje obuhvatamo pod pojmom „ranjive grupe“. Bili smo usredsređeni na praćenje medija i

tekstova koji bi mogli da doprinesu daljim stereotipima i širenju govora mržnje. Građanska alijansa je pratila samo internet portale, jer su direktno povezani s društvenim mrežama i predstavljaju oblik jednostavnog i brzog širenja vijesti. Portali, takođe, imaju veći doseg u poređenju s tradicionalnim medijima, posebno kada su u pitanju mladi, kao i rast broja korisnika na mreži. Građanska alijansa je pratila 5 (pet) nacionalnih portala i to: RTCG, Vijesti, CDM, Portal Analitika i FOS Media, kao i 6 (šest) portala na lokalnom nivou i to: Portal Ulcinj, PV informer, Rožaje net, Skala radio Kotor, Portal Berane i Portal Herceg Novi. Osim portala, Građanska alijansa je pratila i komentare na društvenim mrežama navedenih medija.

Donator: Balkanski fond za demokratiju Njemačkog Maršalovog Fonda SAD-a i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.