Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Projekti 2022.

1.

Naziv projekta: Transparentno i efikasno pravosuđe za efikasnu borbu protiv torture i kršenja ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 

Početak implementacije: 11.10.2021. 

Opis projekta: Kroz projekat Transparentno i efikasno pravosuđe za efikasnu borbu protiv torture i kršenja ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 identifikovali smo ključne probleme vezane za rad parlamentarnih, vladinih i pravosudnih tijela na sprovođenju njihovih obaveza u okviru pregovaračkih poglavlja Evropske unije 23 i 24. Više je nivoa na kojima smo radili na postizanju ovih rezultata. Jedan od njih je izrada Izvještaja o praćenju sudskog i tužilačkog savjeta, te skupštinskih odbora, koji je postignut kroz praćenje oko 30 sjednica sudskih i tužilačkih savjeta, 12 sjednica skupštinskih odbora i dva parlamentarna odbora za evropske integracije i ljudska prava. Uticali smo na unapređenje javnog dijaloga o ključnim reformskim pitanjima realizacijom završne konferencije “Izazovi Crne Gore u pregovaračkim poglavljima 23 i 24”, koja je okupila učesnike iz državnih organa, Skupštine, pravosuđa, političkih partija, nevladinih organizacija, medija i diplomatskog kora. Omogućena je realizacija ciljanih aktivnosti razvoja kapaciteta za pravosudne i policijske službenike, sa fokusom na poboljšanje njihovih vještina za sprovođenje relevantnih evropskih standarda kada je u pitanju prevencija i tortura. Organizovane su i slične tematske intervencije za političare, NVO aktiviste, novinare i studente – usmjerene na podizanje njihove svijesti o pomenutim standardima. Tako je realizovan seminar Škole političkih studija, trening za policiju o povećanju kapaciteta u vezi sa tretmanom zatvorenika, pritvorenih lica i migranata u vezi sa izbegavanjem torture i zlostavljanja, obuke za sudije i tužioce o efikasnoj istrazi torture i kršenja ljudskih prava. Realizovana su i predavanja za studente Univerziteta Crne Gore, informativne sesije sa predstavnicima socijalno ugroženih grupa, te kampanje javnog zagovaranja usmjerene na građane. Aktivnosti su realizovane uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Njemačkog Maršalovog Fonda SAD.

2.

Naziv projekta: „Primjena manjinskih prava – refleksija multikuturalnosti Crne Gore“ 

Početak implementacije: 27.12.2021. 

Opis projekta: Uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava bavili smo se pitanjem zaštite prava manjinskih naroda, što smo i obradili smo kroz aktivnosti na unapređenju sprovođenja manjinskih politika u oblasti promocije istorije i kulture kroz obrazovni sistem, sistem informisanja i službenu upotrebu jezika u Crnoj Gori. U smislu postizanja zartanih ciljeva organizovan je seminar Škole političkih studija „Crnogorske različitosti – breme ili prednost” koji je bio posvećen manjinskim pravima, razlikama u Crnoj Gori i toleranciji. Polaznici škole vodili su dijalog o tome kako iskoristiti različitosti za razvoj Crne Gore, te koji je najbolji način izlaska iz crnogorskih podjela. Polaznicima Škole političkih studija, ali i javnosti predstavljen je Izvještaj o primjeni standarda u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika, a koji je pripremljen u sklopu ovog projekta.

3.

Naziv projekta: „Promocija kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana“ 

Početak implementacije: 28.12.2021.   

Opis projekta: Projekat je posvećen očuvanju i razvoju kulture i suzbijanju stigmatizacije romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori jeste i realizovan je uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Projekat nastoji da doprinese smanjenju etničke distance prema Romima i Egipćanima, kao i borbi protiv diskriminacije, stigmatizacije i anticiganizma kroz povećan stepen uključenosti romske i egipćanske manjine u društvene tokove i kroz promociju njihove kulture i tradicije. U okviru projekta smo organizovali niz aktivnosti, kao što su Konkurs za najbolju istraživačku priču u ciju promocije tradicije, kulture i jezika Roma i Egipćana, zatim izrada 10 tekstualnih i video priča o uspješnim Romima, te organizovanje fudbalskog turnira za mlade.

4.

Naziv projekta: „Mladi u borbi protiv govora mržnje“ 

Početak implementacije: 18.10.2022.  

Opis projekta: Radom sa mladima u okviru projekta doprinijeli smo promjenama po ovom pitanju, jer znamo da je govor mržnje prisutan kako online, tako i u fizičkom prostoru, da su ljudi podijeljeni po mnogo osnova, te da je govor mržnje usmjeren posebno na ranjive kategorije društva kao što su osobe sa invaliditetom, LGBT osobe, pripadnici romske populacije, pripadnici manjina, žene. Projekat podrazumijeva prvenstveno rad sa mladima – srednjoškolcima, studentima, gdje smo kroz predavanja ukazali na toleranciju u cilju promovisanja ključnih vrijednosti i pružanja osnovnih informacija o stereotipnim i diskriminatornim diskursima. Takođe, kroz organizovanje živih biblioteka sa mladim ljudima uticali smo na povećanje njihovog razumijevanja govora mržnje i važnosti antidiskriminacijskih politika različitosti i tolerancije. Uz to, održan je i vebinar i okrugli sto koji su tretirali navedenu temu, ali takođe i nekoliko promotivnih videa i gostovanja na nekoliko medija.

5.

Naziv projekta: „Digitalno demokratsko osnaživanje i mobilizacija za snažniju EU (DigiDEM)“ 

Početak implementacije: 30.08.2021. 

Opis projekta: U sklopu projekta smo, zajedno sa partnerima iz Evrope, pokrenuli veliku transnacionalnu crowdsourcing aktivnost u kojoj je uključeno deset evropskih država i gradova, među kojima je bila i Crna Gora. Putem tehnoloških platformi, građani širom Evrope su identifikovali probleme sa kvalitetom vazduha u svojim gradovima, razradili predloge rješenja, iza¬brali glavne prioritete za akciju i formulisali zaključke o tome kako poboljšati lokalne, nacionalne i evropske politike zaštite životne sredine. Projekat DigiDEM ima za cilj da uspostavi zajednicu crnogorskih kreatora politike, akademika, preduzeća, novinara i nevladinih organizacija. Zajednica će se zalagati za korišćenje ICT-a kako bi se osigurao inkluzivan i kolaborativni proces donošenja odluka na svim nivoima i dao doprinos građanima za poboljšanje kvaliteta vazduha kroz višestruku platformu za crowdsourcing.

6.

Naziv projekta: „Bezbjednost novinara i medijskih sloboda na lokalnom nivou“ 

Početak implementacije: 01.02.2022. 

Opis projekta: U cilju monitoringa djelovanja medija na lokalnom nivou, započeli smo implementaciju projekta, u okviru kojeg je predstavljeno stanje medija na lokalnom nivou, te sa kojim se izazovima suočavaju, sa posebnim osvrtom na bezbjednost novinara. Organizovano je nekoliko sastanaka i panel diskusija u pet gradova Crne Gore (Bijelo Polje, Ulcinj, Herceg Novi, Tuzi i Berane). Realizovali smo istraživanje u okviru kojeg smo ispitali percepciju građana kako vide lokalne medije u njihovim gradovima, kao i stanje bezbjednosti novinara. Uz to, pripremljena je i publikacija „Monitoring djelovanja medija na lokalnom nivou“, kao i flajeri sa rezultatima istraživanja i preporukama za unapređenje stanja medija i bezbjednosti novinara na lokalnom nivou. Pratili smo reformu medijskog zakonodavstva, fokusirajući se na izradu i izmjenu Zakona o medijima, Zakona o javnim emiterima, Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kao i institucionalne zaštitne mjere sa posebnim fokusom na zaštitu novinara, promociju slobode izražavanja, odzivnost javnih organa i reforme javnog radiodifuznog sektora. U ovom periodu izrađeni su i sljedeći izvještaji: Osnova za praćenje medijskog zakonodavstva, Izvještaj o sudskim postupcima za napade na novinare, te Monitoring etičkog izvještavanja medija o ranjivim grupama.

7.

Naziv projekta: „Do boljeg poštovanja prava na upotrebu maternjeg jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori“ 

Početak implementacije: 28.10.2021. 

Opis projekta: U cilju podizanja svijesti o pravima manjina kroz jačanje kapaciteta lokalnih i javnih emitera implementirali smo projekat  uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Sproveden je monitoring implementacije u oblasti medija, na osnovu kojeg je sačinjen izvještaj o trenutnom stanju u ovoj oblasti. O medijima i korišćenju manjinskih jezika u javnim medijima u Crnoj Gori održan je okrugli sto sa 20 učesnika koji pokrivaju relevantne oblasti. Jedan od najznačajnijih rezultata projekta je i istraživanje o upotrebi jezika manjinskih naroda u programskim sadržajima javnih emitera na državnom i lokalnom nivou. Obuhvaćeno je 1100 ispitanika i održano 30 intevjua sa predstavnicima nacionalnih Savjeta, predstavnicima NVO sektora, političkih partija i javnog mnjenja. Istraživanje je pokazalo da je potrebno dodatno unaprijediti primjenu zakonskih rješenja koja se tiču promovisanja jezika, kulture i običaja manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica kroz javne emitere, te su date i mnoge druge preporuke, koje su sadržane u ovom dokumentu. Pored izvještaja štampali smo i Vodič za javne emitere, sa praktičnim savjetima i kompiliranim najvažnijim zakonskim i ostalim standardima, kao i preporukama istraživanja, sa posebnim osvrtom na standarde Savjeta Evrope. Ovim je povećana informisanost građana putem javne kampanje s ciljem predstavljanja evropskih standarda i preporuka iz našeg istraživanja.