Enter your keyword

TË DREJTAT E NJERIUT

 

Programi përfshin mbikqyrjen e kualitetit të zbatimit të ligjit, si dhe monitorimin, hetimin dhe dokumentimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut, përpunimin dhe përfaqësimin e viktimave para gjykatave kompetente dhe organeve shtetërore. Ky program është në përputhje me rishikimin periodik universal të të drejtave të njeriut (UPR) dhe nënkupton ndjekjen e rekomandimeve të UPR, por përfshin edhe monitorimin e procesit të negociatave mes Malit të Zi dhe BE.

Programi për të drejtat e njeriut është përqendruar në ballafaqimin me të kaluarën, problemet e torturës dhe diskriminimit, dhunës së motivuar politikisht, lirinë e shprehjes, lirinë e shoqërimit, mbrojtjen e të dhënave personale, lirinë e fesë, të drejtat e pakicave, statusin e personave të zhvendosur, të drejtat ekonomike dhe sociale.

Objektivi specifik i AQ është edhe dhënja e mbështetjes së shumëllojshme organizatave të tjera me mision të ngjajshëm.