Enter your keyword

Aliansa qytetare (GA) është regjistruar në Regjistrin e fondacioneve me numrin 179, më 09 shtator 2011. Emri në gjuhën angleze është “Civic Alliance” kurse në gjuhën malazeze “Gradjanska alijansa”. Regjistrimi është bërë me paraqitjen e organizatave themeluese 35 mm dhe YIHR, sikur edhe me paraqitjen e aktit themelues që u bë me 1 qershor 2011 si dhe statutit të GA prej 05 qershor 2011.