Enter your keyword

PROGRAM LJUDSKIH PRAVA I PRAVDE

Program ljudskih prava i pravde je fokusiran na suočavanje sa prošlošću, probleme torture i diskriminacije, politički motivisano nasilje, slobodu izražavanja, slobodu udruživanja i okupljanja, zaštitu ličnih podataka, vjerske slobode, manjinska prava, status raseljenih lica, ekonomska i socijalna prava. Ovaj program GA obuhvata praćenje kvaliteta sprovođenja zakona, kao i monitoring, istraživanje i dokumentovanje kršenja ljudskih prava, njihovo procesuiranje i zastupanje žrtava pred nadležnim sudovima i državnim organima.

Kroz ovaj program sprovodimo kontrolu rada sudova, tužilaštva, Uprave policije, ZIKS-a i drugih državnih institucija i radimo na obrazovanju donosilaca odluka i lidera. GA insistira na profesionalnom, odgovornom i efikasnom pravosudnom sistemu, kao i kvalitetnom radu državnih servisa.

GA vjeruje da vladavina prava nije samo formalna primjena prava, nego i vladavina pravde i zaštita prava svih građana od pretjerane moći nosilaca vlasti i neefikasnosti sistema.

Poseban cilj GA jeste i pružanje raznovrsne podrške drugim organizacijama sa sličnom misijom

freeoftorture
Free of Torture

Projekat “Izgradnja drustva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom balkanu” ima za cilj da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a.

Cilj Projekta je promovisanje ljudskog dostojanstva u zatvorima kroz eliminisanje torture i neljudskog postupanja prema ranjivim osobama u pritvoru u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji.