Enter your keyword

Me një faqe të re web në www.gamn.org, paralajmërojmë një fokus të ri të Aleancës Qytetare në 2018 dhe 2019, e cila do të jetë në lidhje me kapitujt negociues 23 dhe 24 si indikatorë kryesorë, nga përmbushja e të cilëve kryesisht varet dinamika e pranimit të Malit të Zi në familjen e vendeve të BE.Përvojat e vendeve anëtare të BE-së tregojnë se sfidë e veçantë është përfundimi i këtyre kapitujve që kanë të bëjnë me fushat e Drejtësisë dhe të Drejtat Themelore, lirinë dhe sigurinë, sepse shtetet e ardhshme anëtare duhet të jenë të gatshëm të bëhen pjesë e një sistemi të përbashkët që garanton sigurinë e brendshme të BE-së. Ky segment përfaqëson pjesën më komplekse dhe më të gjatë të të gjithë procesit për shkak se harmonizimi i legjislacionit, rregulloret dhe procedurat e një vendi me veprimin ligjor të BE-së nuk janë të rëndësishme vetëm në procesin e anëtarësimit, por paraqesin një themel të fortë të shtetit ligjor në Mal të Zi.

Prandaj, ne besojmë se ky fokus është i logjikshëm dhe të gjitha programet tona tani do të marrin drejtimin, për të cilin konsensusi social u arrit para shumë kohëve- një anëtare e BE-së duhet të bazohet në përmbushjen e këtyre kapitujve.

Prandaj, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit dhe Programi i mediave që i bëjnë aktivitetet tona dalluese së bashku me akcelatorin e proceseve demokratike për udhëheqësit e ardhshëm – Shkollën e Menaxhimit Demokratik, secili në veçanti, por edhe në sinergji – kanë për të dhënë kontributin e tyre modest në këto procese.

Sepse së bashku mund ta bëjmë shoqërinë më të mirë dhe integrimin në BE detyrim.