Enter your keyword

Još jedan Ženski klub osnovan je u lokalnom parlamentu, ovog puta u Ulcinju. Pored prvog ovakvog neformalnog kluba koji je formiran nedavno u Bijelom Polju, Ženski klub je danas formiran i u Skupštini opštine Ulcinj. Osnivanje kluba je rezultat zajedničkog rada odbornica iz Opštine Ulcinj i Građanske alijanse, a uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava kroz projekat “Platforma za ostvarivanje rodne ravnopravnosti”. Zadovoljstvo nam je što na ovaj način dajemo doprinos timu hrabrih i upornih žena koje su odlučile da se udruže i aktivno doprinesu unapređenju života svih građana i građanki opštine Ulcinj.

Ženski klub predstavlja snažan glas i pokretač promjena za prava i interese žena u opštini Ulcinj. Kroz ovu inicijativu, doprinijeće se suprotstavljanju rodnoj nejednakosti, osnaživanju žena da preuzmu aktivnu ulogu u politici i javnom životu, te podsticanju dijaloga o pitanjima koja su od suštinske važnosti za žene i društvo u cjelini. Kroz saradnju sa drugim političkim strankama, organizacijama civilnog društva i građanima, Ženski klub će se zalagati za ostvarivanje principa predviđenih Sporazumom o osnivanju Ženskog kluba kao što su:

  • Afirmacija rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja
  • Podsticaj žena za veće učešće u političkom i javnom životu
  • Unapređenje položaja žena u svim sferama društva
  • Podsticaj i unapređenje solidarnosti i humanosti, promovisanje volonterizma i međusobnog pomaganja.

Nadamo se da će ovaj klub biti snažan glas za neophone promjene i unapređenje rodne ravnopravnosti, te predstavljati podsticaj za izgradnju nove generacije liderki kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.