Enter your keyword

Predstavnici Građanske alijanse, pravni savjetnici Ivana Đođić i Pavle Ćupić, učestvovaće na redovnoj sjednici Komiteta Ujedinjenih Nacija protiv torture.

Redovna sjednica Komiteta UN, održaće se u utorak, 26. aprila u Ženevi, sa predstavnicima civilnog sektora, u okviru priprema za razmatranje stepena implementacije Konvencije protiv torture sa delegacijom Vlade narednih dana. Sjednica će biti zatvorena za javnost.

Ivana Đođić će putem online platforme predstaviti izvještaj o stanju ljudskih prava lica koja se nalaze u postupku za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva apatrida i lica koja su u riziku od apatridije. Na izradi ovog izvještaja GA je učestvovala sa predstavnicima crnogorskih NVO Akcija za ljudska prava, Phiren amenca i predstavnicima Evropske mreže za apatridiju.

Pavle Ćupić će prisustvovati uživo sastanku u Ženevi, gdje će ukazati na postupanje granične policije prema licima koja ulaze u Crnu Goru korišćenjem neregularnih ulaznih mjesta. Dio izlaganja biće posvećen i predugom zadržavanju osoba u Centru za prihvat stranaca, što je direktna posljedica trajanja procedura za rješavanje njihovog statusa, te odnosu službenika koji ne prave razliku između lišenja slobode i ograničenja slobode kretanja.

Izlaganje predstavnika Građanske alijanse u ove dvije oblasti zasnovano je na podacima i rezultatima projekta GA Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, licima sa odobrenom međunarodnom zaštitom, licima u riziku od apatridije i izbjeglicama sa prostora bivše Jugoslavije, uz podršku Kancelarije UNHCR u Crnoj Gori, a koji sprovodimo od 2019. godine.

Pored tematskog dijela na kojem sarađujemo sa kancelarijom UNHCR, Pavle Ćupić će pred Komitetom govoriti o temama kao što su policijska solidarnost, postupanje policijskih službenika tokom ustoličenja vjerskog poglavara na Cetinju, ali i o stanju u prostorijama za zadržavanje u policijskim stanicama.

Narednih dana, 27. i 28. aprila, predstavnici crnogorskih državnih organa vodiće dijalog sa članovima Komiteta o statusu sprovođenja Konvencije protiv torture.

Sjednice posvećene Crnoj Gori (od 26. do 28. aprila) dio su redovnog 73. zasijedanja Komiteta UN protiv torture, koje traje od 19. aprila do 13. maja, a pored Crne Gore – biće razmatrani izvještaji za Island, Kubu, Irak, Urugvaj i Keniju.

Komitet UN protiv torture dio je Visokog komesarijata UN za ljudska prava (OHCHR), sa osnovnim zadatkom da prate primjenu Konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih postupanja (UNCAT), kao jednog od ključnih globalnih mehanizama za prevenciju torture.

Nakon što država ratifikuje Konvenciju, svaka država članica UN-a dužna je da podnese redovne izvještaje o ispunjavanju svojih obaveza iz Konvencije. Izvještaji se razmatraju na sjednicama Komiteta. Nakon dijaloga Komiteta i državne delegacije, Komitet će dati preporuke o tome kako Crna Gora može napredovati u implementaciji Konvencije.