Enter your keyword

Imajući u vidu činjenicu da je trenutno u toku javna rasprava o tekstu Nacrta, smatramo da je uključivanje najšire javnosti od značaja jer i dalje postoji prostor za unapređenje samog teksta Zakona.

Prije svega neophodno je izmijeniti način imenovanja Ombudsmana u skladu sa preporukama Evropske komisije a koje se odnose na definisanje načina izbora i reizbora Zaštitnika, nadležnosti, imunitet i način razriješenja. Akcionim planom za poglavlje 23 ove mjere i aktivnosti su predviđene pa je i pravi trenutak da pokažemo volju i spremnost za njihovom implementacijom.

U tekstu Nacrta predviđeno je da Ombudsman vrši poslove preventivnog mehanizma za zaštitu lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Dosadašnjim Zakonom Ombudsman je nacionalni preventivni mehanizam za zaštitu lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Smatramo da je neophodno zadržati staro rješenje gdje se eksplicitno takav status i navodi a što je i u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

Smatramo da je neophodno zadržati stav jedan u članu 27 sadašnjeg zakona kojim je definisano da je Ombudsman institucionalni mehanizam za zaštitu od diskriminacije jer rješenje predloženo u Nacrtu da se ovaj stav briše predstavlja korak nazad u odnosu na važeći zakon.

Takođe, veoma važno pitanje na koje ukazuje Evropska komisija, je pitanje nezavisnosti i samostalnosti Institucije. To je jedino moguće ukoliko se dostigne adekvatan stepen finansijske nezavisnosti i to da se u članu 53 doda novi stav dva koji bi glasio: ”Zaštitnik je samostalan i nezavistan u raspolaganju zakonom dodijeljenim sredstvima i nije dužan da pribavlja odobrenja i saglasnosti od strane drugih organa”.

S poštovanjem,

Podgorica, 12. jul 2013. godine
Ajša Hadžibegović
Programska direktorica GA