Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

KONKURS ZA POSAO: PRAVNIK ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Građanska alijansa raspisuje konkurs za poziciju: pravnik za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Građanska alijansa (GA), uz podršku UNHCR-a radi na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne i privremene zaštite kao i licima kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita. Ovim projektom želi se poboljšati pravna podrška tražiocima međunarodne zaštite i tražiocima privremene zaštite iz Ukrajine u Crnoj Gori, te omogućiti puna i adekvatna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita, omogućavajući im ujedno pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori, a u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć za tražioce međunarodne i privremene zaštite u Crnoj Gori i licima kojima je dodijeljena međunarodna i privremena zaštita, naročito kroz:

 • besplatnu pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;
 • besplatnu pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
 • pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
 • zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.
 • osiguranje pristupu teritoriji i postupku međunarodne zaštite, za sve kojima je to potrebno u Crnoj Gori;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti:

 • redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i vangraničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite, kako bi im se pružile osnovne informacije o njihovim pravima i dužnostima u Crnoj Gori, o postupku koji se odnosi na međunarodnu zaštitu, savjetovanju i besplatnoj pravnoj pomoći;
 • proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu, tok cijelog postupka, uključujući i žalbeni nivo, prema potrebi;
 • terenski rad na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite i osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • periodične posjete filijali Crvenog krsta i Ukrajinskom centru u Podgorici i rad sa osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • pružanje informacija, savjetovanje i besplatna pravna pomoć tražiocima međunarodne i privremene zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca;
 • prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;
 • omogućavanje pravovremene razmjene informacija između radnika u predmetu, pravnih savjetnika i UNHCR-ovog partnera koji pruža psiho-socijalnu podršku;
 • obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
 • redovno izvještavanje menadžeru i koordinatoru projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu
 • zavisno od procjene menadžera i koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Pravni fakultet;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a

Prednost:

Pravosudni ispit

Poznavanje engleskog i/ili nekog drugog relevatnog stranog jezika

Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu međunarodne zaštite

Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći licima koja traže međunarodnu ili privremenu zaštitu kao i licima kojima je ta zaštita odobrena ;

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

 • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 25. decembar 2023. do 15h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednji konkursi

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
Cover-slika_konkurs
Poziv za podnošenje ponude za "Kvantitativno istraživanje obrasca diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori"
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
Konkurs 2
Konkurs za najbolju novinarsku priču o učešću žena u političkom procesu i njihovom uticaju na dodnošenje odluka
Vizual za sajt (2)
Konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture sjećanja na žrtve ratnih zločina

Pretraga