Enter your keyword

U svijetu se danas obilježava 15. septembar, Međunarodni dan demokratije koji je Generalna skupšina UN-a proglasila 2007. godine, kao Dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala, kako bi se podstakle zemlje članice da jačaju nacionalne programe posvećene promociji i konsolidaciji demokratije.

Ovim povodom, Građanska alijansa, smatrajući da je Crna Gora još uvijek u periodu “tranzicije”, u kojem građani nisu u mogućnosti da ostvare osnovna ljudska prava, te da je kriza, inače prisutna u svim sferama društva danas doživjela svoj vrhunac, poziva sve političke aktere da ozbiljno razmotre novonastale okolnosti i krenu ozbiljno u rješavanje nagomilanih problema.

Svjesni da sprovedene reforme nisu dale optimalne rezultate, te korupcije i kriminala koji se konstantno pominju u brojnim izvještajima međunarodnih organizacija, upozoravamo da je u posljednje vrijeme, aktiviranjem brojnih afera, došlo i do opšteg urušavanja ugleda državnih instucija te kompromitovanja ključnih političkih figura.

Iz svih ovih razloga, Građanska alijansa poziva odgovorne pojedince, predstavnike naroda, da, u punom konsenzusu uspostave konstruktivan dijalog i vrate dostojanstvo Parlamentu radeći na zakonima koji će omogućiti demokratizaciju izbornog ambijanta, te na taj način omoguće bar u početnoj fazi – primjenu demokratije i njenih osnovnih principa, i osiguraju povjerenje javnosti u politički proces i državne institucije.

S obzirom da demokratija u savremenoj političkoj nauci označava oblik vlasti u kojem sve odluke države direktno ili indirektno donosi većina njenih građana, ovom prilikom apelujemo na građane da se uključe u sve procese kao i da aktivnije prate vođenje politike na svim nivoima, od lokalnog do državnog, kako bi svojm angažmanom spriječili zloupotrebe i dali na znanje nosiocima političkih funkcija da posao moraju da obavljaju u ime i za korist naroda.

Međunarodni dan demokratije podsjeća nas da je demokratsko sazrijevanje proces, te da ukoliko ostanemo pasivni u odnosu na kršenja demokratskih principa, onda onima kojima smo dali mandat da se bave ključnim poslovima u državi, dajemo apsolutnu slobodu bez odgovornosti, što dalje cijelo društvo vodi ka potpunoj kriminalizaciji.

Građanska alijansa