Unesite ključnu riječ

Na pripremnom sastanku za univerzalni periodnični pregled o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori koji će biti održan u Ženevi, a u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, prisustvovala je koleginica Ivana Đođić. Sastanak je održan u 24. marta 2023. u hotelu Ramada u Podgorici, gdje je koleginica Đođić govorila o stanju ljudskih prava iz oblasti vezane za tražioce azila u CG, lica pod privremenom i međunardnom zaštitom, kao i za lica u riziku od apatridiije i kojima je taj status priznat.
Građanska alijansa već četiri godine zaredom pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila, licima pod međunarodnom i privremenim zaštitom i licima u riziku od apatridije, uz podršku UNHCR. Pratimo pojedinačne slučajeve od trenutka kada lica izraze namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, pa sve do donošenja konačne odluke Ministarstva unutrašnjih poslova, a kasnije i u integraciji. U slučaju da MUP donese negativno rješenje, pravni tim GA korisnicima pruža mogućnost predaje tužbe Upravnom sudu.

Normativni i strateški mehanizam posljednjih godina znatno je poboljšan i ojačan; međutim, to ne znači da kao takav uspješno i funkcioniše. Uslovi za rad u Direkciji za azil zahtijevaju poboljšanje, te je neophodan kontinuiran rad na obučavanju zaposlenih, ali i povećanje broja zaposlenih, kako bi se unaprijedila efikasnost Direkcije.

U Crnoj Gori po prvi put je primijenjen institut privremene zaštite, za lica sa prostora Ukrajine koja su došla usljed ratnih dešavanja u toj zemlji. Ističemo da prava koja su predviđena Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca nijesu u potpunoj saglasnosti sa posebnim zakonima u Crnoj Gori, te da ova lica nemaju pristup svim predviđenim pravima.

Kada je riječ o postupku utvrđivanja statusa lica bez državljanstva, možemo reći da Crna Gora ima zakonski uređen način podnošenja zahtjeva i vođenja postupka, što je za pohvalu, jer ne postoji mnogo država u svijetu koje imaju ovaj postupak u svom zakonodavstvu. Ipak, iako prema zakonu zahtjev za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva može biti podnijet bez bilo kojeg dokumenta, praksa pokazuje da se od lica traži izvod iz registra rođenih, što je često nemoguće pribaviti. Pored toga, iako postoji jasno propisana obaveza da se intervjui sa podnosiocima zahtjeva moraju obaviti najkasnije u roku od 15 dana, to u praksi nije slučaj.

Glavni nedostaci postupka utvrđivanja statusa lica su gotovo u potpunosti neregulisana prava lica koja su pokrenula postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva, kao i onih lica kojima je Crna Gora formlano priznala status lica bez državljanstva.

Posljednje, a možda i ključno je to da lice koje dobije status lica bez državljanstva time automatski ne dobija i ne ispunjava uslove za dobijanje lične isprave. Lice mora da prođe kroz novi postupak podnošenja zahtjeva za privremeni boravak u Crnoj Gori za koji opet treba ispuniti posebne, zakonom propisane uslove.