Unesite ključnu riječ

Organizacija: NF Građanska Alijansa

Radno vrijeme:

* 50 posto radnog vremena (20 sati sedmično) (mogućnost rada u večernjim satima i vikendom, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu).

Pozicija: samostalni savjetnik III – doktor medicine

Dužnosti / odgovornosti:

 • Vrši poslove zdravstvenog pregleda stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori prilikom prijema u Centru za prihvat i alternativnom smještaju na Koniku;
 • Prati zdravstvene stanje i preduzima neophodne zdravstvene mjere tokom boravka u Crnoj Gori
 • Učestvuje u izradi prijemnog lista stranaca i kartona stranaca;
 • Sprovodi preventivne mjere zdravstvene zaštite;
 • Dijagnostifikuje bolest;
 • Preduzima mjere liječenja, mjere rehibilitacije;
 • Propisuje ljekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • Vrši zdravstveni nadzor prema epidemiološkoj indikaciji u skladu sa uputstvima nadležne epidemiološke službe;
 • Popunjava prijave o zaraznim bolestima;
 • Vrši upućivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na liječenje;
 • Odgovara za obezbjeđenje tajnosti podataka koji se odnose na lice, kao i drugih podataka do kojih je došao tokom rada;
 • Sarađuje sa zdravstvenim centrom Ministartva unutrašnjih poslova;
 • Vodi propisane evidencije;
 • Priprema analize, informacije, izvještaje i druge materijale;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog;

Uslovi:

 • VII/1 nivo kvalifikacije obrazovanja,
 • Fakultet medicinskih nauka- doktor medicine;
 • Najmanje dvije godina radnog iskustva;
 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima;

Prednost: poznavanje engleskog i arapskog jezika

Plata: 675 Eura bruto

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: office@gamn.org
Tel:+382/20-513-687
www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 23.03.2020. do 16h.

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.