Enter your keyword

U tom smislu posebno želimo da skrenemo pažnju na pravila o diplomatskim odnosima koja su definisana Bečkom konvencijom iz 1961. koja članom 41 propisuje da ne dovodeći u pitanje njihove privilegije i imunitete, obaveza svih stranih diplomatskih predstavnika je da oni poštuju zakone i propise države prijema.

U nadi da ćete naš apel, baziran na sugestijama i prigovorima građana, prihvatiti kao konkstuktivan koji u skladu sa ozbiljnošću i važnosti posla koji obavljate doprinosi ukupnom imidžu država koje predstavljate.

Srdačno vas pozdravljam,

S poštovanjem,

Edin Koljenović,
Koordinator programa Građanska alijansa