Unesite ključnu riječ

Tokom četvrtog Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) održanog u Ženevi, države koje su uzele učešće u radu jasno su prepoznale i istakle ostvareni napredak, ali i slabosti sistema kada je riječ o zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori. Ističemo da Građanska alijansa već kontinuirano ukazuje na važna pitanja iz predmetne oblasti, kao i problem koji su ovom prilikom identifikovani.

Jedno od najvažnijih pitanja jeste neophodnost reformi u pravosuđu, koja kao prioritet podrazumijeva oslobađanje od političkog uticaja. Na sjednici je istaknuta neophodnost da se što hitnije u zakonitoj proceduri izaberu nedostajući članovi Sudskog savjeta, kao i sudija Ustavnog suda, predsjednik/ca Vrhovnog suda Crne Gore i Vrhovnog državnog tužioca, što je preduslov adekvatnog funkcionisanja i rada institucija i državnih organa u punom kapacitetu. Evidentan politički interes kojim su se donosioci odluka vodili u prethodnom periodu se u ovim postupcima mora ostviti po strani, kako bi se na ovim krucijalnim pozicijama izabrale kredibilne osobe koje će biti slobodne da bez pritisaka donose svoje odluke.

Problem govora mržnje, diskriminacije i vršanjačkog nasilja u Crnoj Gori su eksalirali u prethodnom periodu na šta su i ukazale mnoge države danas u svojim izlaganjima. Posljednji šokirajući događaji kako u Crnoj Gori, tako i u regionu pokazali su koliko smo zakazali po pitanju pripreme adekvatnih uslova za odrastanje mladih i da nam treba ozbiljan višestruki pristup svih aktera kako bi se počelo samnjegovim rješavanjem.

U sklopu sveobuhvatnih reformi u pravosuđu, koje su direktno povezane sa borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, u fokusu djelovanja mora biti i stvaranje svih neophodnih kadrovskih i tehničkih uslova, te izmjene pravnog okvira kako bi se reformisane institucije na adekvatan način bavile ovim problemom. Reforme podrazumijevaju i primjenu dosadašnjih preporuka Venecijanske komisije i Grupe država za borbu protiv korupcije (GREKO), a ujedno i preporuka koje su se danas mogle čuti u Ženevi.

Položaj žena u društvu, mora se popraviti kroz njihovo ekonomsko i političko osnaživanje, kao i obezbjeđivanje većeg učešća žena u političkom životu. Pohvalno je postojanje strateških dokumenata kojima su predviđene mjere za unapređenje stanja u ovoj oblasti, ali se mora uraditi sve da se obezbjedi dosljedna praktična primjena. Pohvalna je uloga Ženskog kluba Skupštine Crne Gore, koji je formiran kao neformalno radno tijelo Skupštine Crne Gore. Ovaj uspješan model može biti dobar primjer za donositeljke odluka na lokalnom nivou. Ženski klub, u skladu sa ciljevima zbog kojeg je i formiran, u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore mora nastaviti sa radom na podizanju svijesti kod svih građana o značaju aktivnijeg djelovanja žena u društvu.

Mora se što prije ratifikovati Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica (ICRMW) koja je potpisana u oktobru 2006. godine, kao i Protokol iz 2014. godine uz Konvenciju o prisilnom radu iz 1930. godine, što je jedna od preporuka koja se ponavlja od ranije, a Crna Gora ne smije sebi dozvoliti da se određene preporuke ponavljaju od ciklusa do ciklusa.

Očekivano, dobijen je i veliki broj preporuka koje su se odnosile na oblast torture. Iz tog razloga želimo da istaknemo sažetak ključnih a koje smatramo važnim u jačanju borbe protiv ove pojave:

  • Raditi na primjeni mjera koje će osigurati da svi oblici torture i zlostavljanja budu adekvatno sankcionisani, a u skladu sa međunarodnim standardima.
  • Svako lice koje je bila žrtva torture mora imati pristup pravnom lijeku, uključujući i adekvatnu naknadu za pretrpljenu štetu, u cilju njihovog bržeg oporavka;
  • Potrebno je obezbijediti da sva lica lišena slobode ili zadržana imaju nesmetan pristup osnovnim ljudskim pravima, uključujući i pravo na pravno savjetovanje, zdravstvenu zaštotu i tretiranje u skladu sa međunarodnim standardima.

Dobijen je i određen dio preporuka u vezi suočavanja sa prošlošću koje postaje sve važnije za društva koja su prošla kroz konflikte i ratove. Ovaj proces je neophodan za izgradnju pravednijeg društva, koje se zasniva na poštovanju ljudskih prava i vladavine prava.

Date preporuke su veoma značajne sa aspekta poboljšanja situacije u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori. Na kraju dana, svakako je više nego jasno da je neophodno ubrzati reforme u raznim oblastima i uraditi sve što je nophodno kako bi državne institucije bile nezavisne i dovoljno jake da se uhvate u koštac sa svim problemima u društvu. Građanska alijansa će u narednom periodu, kao i do sada, pratiti stepen realizacije preporuka i ukazivati na sve loše prakse, ali i napredak u tom postupku.