Unesite ključnu riječ

Projekat je nastao sa ciljem da pruži podršku crnogorskom sistemu regulisanja azila i migracija, kroz jačanje kapaciteta aktera sistema da razviju i primjenjuju kvalitetne politike upravljanja azilom i migracijama; podršku zaštiti prava tražilaca azila, azilanata i migranata, te analizu normativnog okvira i i mehanizama za upravljanje azilom i migracijama. Na taj način, projekat će doprinijeti boljem upravljanju migracionim procesima i bržem ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: analiza crnogorskog zakonodavstva i prakse u regulisanju pitanja azila i ilegalnih imigracija; izrada policy izvještaja o usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima; nacionalna konferencija povodom predstavljanja policy izvještaja zainteresovanim subjektima; treninzi za predstavnike pravosuđa, advokature i nevladinih organizacija, na temu primjene međunarodnih standarda i prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima azila i migracija; treninzi za predstavnike državnih organa o primjeni EURODAC- a i Dablinske konvencije; pružanje primarne besplatne pravne pomoći tražiocima azila i migrantima; javna kampanja o podizanju svijesti javnosti o značaju dobrog upravljanja migracionim procesima.

Ciljne grupe projekta su tražioci azila, azilanti i migranti; predstavnici Ministarstva rada i socijanog staranja, Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije; predstavnici advokature; mediji i nevladine organizacije; lokalne zajednice. Posebna pažnja će biti posvećena maloljetnim licima, pripadnicima/cama marginalizovanih grupa i žrtavama trafikinga.