Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.
1.

Naziv projekta: Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila kao i licima u integraciji 

Početak implementacije: 01.01.2021.

Kratak opis/rezultati projekta: Kroz ovaj projekat aktivnosti naše organizacije uključivale su: zastupanje pred Direkcijom za azil, podnošenje pravnih podnesaka, sastavljanje tužbi, žalbi, a u slučaju odobravanja azila, pružanje pravne pomoći i tokom integracije ovih lica u crnogorsko društvo. Terenski radnici pratili su tok postupanja na graničnim prelazima, odnosno dolazak i izlazak ovih lica iz Crne Gore, a pružali su im i osnovne pravne informacije.

Tokom projekta pomoć je pružana i još jednoj kategoriji lica koja uključuje raseljena lica, lica u riziku od apatridije kao i apatride. Oni su takođe podpomognuti od strane naših pravnika, a sve u cilju pribavljanja identifikacionih putnih isprava i dokumenata kako bi regulisali pravni status u Crnoj Gori.

Donator: UNHCR

2.

Naziv projekta: Bezbjednost za ljudska bića i granice – Borba protiv krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu 

Početak implementacije: 11.03.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: Cilj projekta je unapređenje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz razvoj jedinstvenog regionalnog odgovora na krijumčarenje migranata. Organizacije civilnog društva u šest zemalja Zapadnog Balkana sarađivale su sa predstavnicima vlada u cilju razvoja usklađene regionalne prakse i pravnog okvira u skladu sa EU zakonodavtsvom za borbu protiv krijumčarenja migranata.

Na taj način projekat je doprinio procesu približavanja EU. Do kraja 2021. godine realizovali smo niz aktivnosti među kojima je i istraživanje “Analiza krijumčarenje migrana u Crnoj Gori”. Uz to, raspisan je i javni poziv za sabgranting, prema kojem su četiri NVO (CEDEM, Udruženje psihologa Crne Gore, Profesionalno udruženje novinara i Socijalni centar) dobile sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti.

Realizovali smo i nacionali trening za tužioce, graničnu policiju i NVO-e pod nazivom „Podizanje kapaciteta u borbi protiv krijumčarenja ljudi“, koji se pokazao kao izuzetno konstruktivan za naše učesnike. Trening je održan u Budvi od 30. novembra do 1. decembra 2021.

Donator: Evropska unija

3.

Naziv projekta: Do boljeg poštovanja prava na upotrebu maternjeg jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori  

Početak implementacije: 28.10.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: Projektom smo sproveli istraživanje o usklađenosti zakonskih odredbi i prakse po pitanju korišćenja jezika manjinskih naroda kod javnih emitera na nacionalnom i lokalnom nivou, putem anketiranja, analize dokumenata i korišćenja zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u finalnoj fazi projekta, zajedno sa preporukama za prevazilaženje identifikovanih problema. Putem monitoringa i istraživanja, utvrđen je stepen poštovanja prava na korišćenje maternjeg jezika manjinskih naroda, koje je jedno od politički i kulturno najosjetljivijih iz domena manjinskih prava. Utvrđeni su glavni problemi po pitanju korišćenja manjinskih jezika u javnim emiterima na nacionalnom i lokalnom nivou, donijete preporuke za poboljšanje stanja, te iniciran rad institucija. Stvoreni su i uslovi za javnu raspravu po ovom pitanju. Konačno, razvijen je i Vodič za javne emitere, usklađen sa standardima Savjeta Evrope, koji bi pomogao urednicima i menadžmentu javnih emitera da na kvalitetniji način osmisle i realizuju programe na manjinskim jezicima.

Donator: Fond za zaštitu i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava 

4.

Naziv projekta: Promocija kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana 

Početak implementacije: 28.12.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: Cilj projekta je doprinos očuvanju i razvoju kulture i suzbijanju stigmatizacije Romske i Egipćanske manjine u Crnoj Gori. Kroz njega smo organizovali školu fudbala za djecu romske i egipćanske populacije koja je trajala tri mjeseca, tokom kojih su ovi mališani trenirali zajedno sa svojim vršnjacima neromske nacionalnosti i sa njima igrali utakmice i išli na takmičenja. Ujedno smo objavili i publikaciju “Uspješne priče Roma i Egipćana” koja sadrži 10 priča o uspješnim Romima i Egipćanima u oblasti društveno-političkog i civilnog sektora.

Donator: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava 

5.

Naziv projekta: Transparentno i efektivno sudstvo za efikasnu borbu protiv torture i kršenja ljudskih prava u skladu sa pregovaračkim poglavljima 23 i 24 

Početak implementacije: 11.10.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: Cilj projekta je jačanje vladavine prava i zaštita fundamentalnih prava u Crnoj Gori, u skladu sa procesom pregovaranja sa EU. Projekat se realizuje uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država. Kroz ovaj projekat radili smo monitoring poštovanja i zaštite ljudskih prava pritvorenih lica, zatvorenika i migranata i monitoring i ocjena pravosudnog sistema, sa fokusom na slučajeve kršenja ljudskih prava i torture.

Donator: The Balkan Trust for Democracy (BTD) 

6.

Naziv projekta: Podrška migrantima i lokalnim zajednicama u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji  

Početak implementacije: 24.03.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: Jedan od najznačajnijih rezultata ovog projekta jeste izrada izvještaja o pravnom okviru u Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, na kojem su ispred Građanske alijanse radili kolege Milan Radović i Aleksandra Vukčević. Izvještaj se može pronaći na linku: https://gamn.org/wp-content/uploads/2022/07/GA-Pritvaranje-migranata-po-osnovu-migracionih-propisa-Prikaz-zakonodavstva-i-prakse-u-CG.pdf

Donator: Ambasada kraljevine Norveške u Beogradu 

7.

Naziv projekta: Do boljeg poštovanja prava na upotrebu maternjeg jezika manjinskih naroda u Crnoj Gori 

Početak implementacije: 28.10.2021. 

Kratak opis/rezultati projekta: U okviru ovog projekta realizovano je istraživanje o usklađenosti zakonskih odredbi i prakse po pitanju korišćenja jezika manjinskih naroda kod javnih emitera na nacionalnom i lokalnom nivou, putem anketiranja, analize dokumenata i korišćenja zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Utvrđeni su glavni problemi po pitanju korišćenja manjinskih jezika u javnim emiterima na nacionalnom i lokalnom nivou, donijete preporuke za poboljšanje stanja, te iniciran rad institucija. Stvoreni su i uslovi za javnu raspravu po ovom pitanju. Konačno, razvijen je i Vodič za javne emitere, usklađen sa standardima Savjeta Evrope, kako bi pomogao urednicima i menadžmentu javnih emitera da na kvalitetniji način osmisle i realizuju programe na manjinskim jezicima.

Donator: Fond za zaštitu i ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava