Enter your keyword

Policijski službenici koji su učestvovali u jučerašnjem prebijanju dijela navijača Varvara na uniformama nijesu imali oznake na osnovu kojih se može utvrditi nihov identitet, što je nedopustivo, a na šta su ranije u svojim preporukama ukazivali Građanska alijansa (GA), ali i Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

GA je u Izvještaju “Prava lica lišenih slobode u Crnoj Gori 2018” konstatovala da “prava lica lišenih slobode u postupanju službenika Uprave policije još uvijek nijesu garantovana i u praksi njihovo poštovanje ne garantuju ustanovljena i prihvaćena pravila postupanja”, dok su u CPT zaključili da osobe lišene slobode u Crnoj Gori još uvijek imaju značajan rizik od zlostavljanja od strane policije i da viši menadžment policije mora riješiti ovaj fenomen putem strožih kriterijuma konkurentnog zapošljavanja, boljim aktivnostima obuke i poboljšanjem nadzora.

GA je više puta ukazivala i na problem nemogućnosti identifikacije policijskih službenika koji maskirani obavljaju određene zadatke, pri tome, kako je utvrđeno, nezakonito postupajući. I CPT je više puta ukazivao na ovu situaciju dajući preporuke, koje, do danas, nijesu realizovane.

Zato je potrebno bez odlaganja uvesti odgovarajuće individualne oznake za sve policijske službenike kako bi se omogućila njihova identifikacija, a spriječila dosadašnja praksa u kojoj, kada se registruje ozbiljnije prekoračenje policijskih ovlašćenja, koji su prijavljeni državnom tužilaštvu, izostaje djelotvorna istraga zbog činjenice da su počinioci tih krivičnih djela ostali neidentifikovani.

GA smatra da treba obučiti policijske službenike o svim aspektima ljudskih prava kako bi se omogućila kvalitetnija komunikacija sa građanima, što se posebno odnosi na službenike saobraćajne policije, službenike zadužene za čuvanje javnog reda i mira i one koji su angažovani u jedinici za zadržavanje.

Praksa iz posljednje tri godine ukazuje da su potrebne konkretne obuke policije o poštovanju dostojanstva, privatnosti i integriteta ličnosti, lišavanju slobode, o boljoj pripremi službenika kako ne bi kršili zagarantovana prava građanina na adekvatnu zaštitu kroz aktivno angažovanje advokata od momenta lišenja slobode pa sve do momenta njihovog dovođenja na sud.

Zoran Vujičić
Koordinator programa ljudskih prava i sloboda