Unesite ključnu riječ

Tim povodom NF Građanska alijansa sa svojim partnerima će realizovati različite aktivnosti tokom godine. Pozivamo sve državne institucije da implementiraju usvojene standarde i time pokažu da oni nijesu formalno usvojeni već kao iskrena namjera da se obezbijedi poštovanje ljudskih prava svih građana.

Podsjećamo da je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena u Generalnoj skupštini UN, 10. decembra 1948. godine. Ovaj dokument predstavlja prekretnicu u istoriji ljudskih prava, kroz proklamovanje i priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih ljudi. Generalna Skupština proglasila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije. Prvi član Deklaracije počinje sa „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima…” a samo neka od prava koja su garantovana su pravo na život, niko se ne sme podvrgnuti mučenju ili svirepom, nečovečnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju, svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zaštitu zakona, svako ima potpuno jednako pravo na pravično javno suđenje.

Crna Gora je dužna da obezbijedi ljudska prava svim građanima bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Ipak u praksi postoje brojni slučajevi kada to nije tako učinjeno. Crna Gora još uvijek nije osudila odgovorne za ratne zločine, žrtve nijesu ostvarile pravične reparacije, nekažnjivost za policijsku torturu je visoko izražena, pripadnici manjinskih naroda nijesu zastupljeni u državnim institucijama, Romi žive u veoma teškim uslovima siromaštva, isključenosti i bez političke participacije, osobe sa invaliditetom se suočavaju sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava, LGBT osobe su isključene i suočavaju sa sa visokom diskriminacijom. Zbog svega toga, ova godina ne treba samo da se proslavlja već su potrebne brze i hitne reakcije nadležnih državnih institucija kako bi svi građana uživali prava definisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

S poštovanjem,

Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava