Enter your keyword

UPR je meduvladin i jedinstven proces pokrenut od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2006. godine i podrazumijeva pregled ljudskih prava u jednoj zemlji, a jedan je od najmasovnijih procesa jer se odnosi na sve clanice UN. Svake godine se odrzavaju do tri sesije na kojima se vrši pregled stanja ljudskih prava u više od 40 drzava. Svaki ciklus traje cetiri do pet godina. Za UPR, pored drzava, izvještaje Visokom komesaru za ljudska prava mogu dostaviti NVO, clanovi akademske zajednice i drugi pojedinci. Cilj ovog mehanizma je da se poboljša stanje ljudskih prava u svim zemljama, a pruza mogucnost konstruktivnog dijaloga o obavezama koje drzava ima prema ostvarenju ljudskih prava, kao i mogucnost za zagovaranje na nacionalnom i medunarodnom nivou.

Saopštenje