Unesite ključnu riječ

Činjenica da najkrupniji slučajevi napada, pa i ubistava novinara, te slučajevi prijetnji i napada na imovinu medija – nijesu riješeni, šalje lošu poruku društvu, demokratiji i govori o opštem stanju kada je riječ o javnosti i slobodi javne riječi u Crnoj Gori. Atmosfera u kojoj novinari ili njihova imovina stradaju zbog objavljene riječi, govori da rad novinara u Crnoj Gori nije prepoznat i priznat, a oni koji se odvaže da se bave istraživačkim novinarstvom u svakodnevnom su strahu. I nedavni protesti su pokazali da novinari u Crnoj Gori zbog svoje riječi olako posataju meta napada, pritisaka I prijetnji.

Država bi trebalo da nađe način da se oni koji perom upiru na drustvene anomalije osjećaju bezbjedno. Vri­je­me je da se stavi tačka na suočavanje novinara sa zastrašivanjem i nasiljem. Zbog sve učestalijih napada na novinare i stanja u kojem su istraživači ostavljeni da se sami bore sa onima kojima smeta njihova riječ, NVO Građanska alijansa je kampanjom „Ugro­že­no no­vi­nar­stvo: Re­a­guj!” jav­no­sti že­ljela da otvo­ri­ oči i uka­že da je kraj­nje vri­je­me da se na­pa­di na no­vi­na­re počnu rje­ša­va­ti. Kampanja je osmišljena u vidu spotova koji se emituju na televizijama i društvenim mrežama.

https://www.youtube.com/watch?v=d9b2H1hPuFM

Spotovi opominju i podsjećaju kako u Crnoj Gori prolaze novinari koji se odvaže da istraže nesto što je neko htio da gurne pod tepih. Akcija je posebno usmjerena prema institucijama zaduženim za otkrivanje napadača, jer, kao po pravilu, mršave su istrage u ovim slučajevima.

https://www.youtube.com/watch?v=wLbVGmn8Wt8

U spo­to­vi­ma no­vi­na­ri i ured­ni­ci cr­no­gor­skih me­di­ja upo­zo­ra­va­ju da me­dij­ske rad­ni­ke i nji­ho­vu imo­vi­nu „na­pa­da­ju, pa­le, lo­me, gu­še, pre­bi­ja­ju, ubi­ja­ju”, zbog to­ga što „in­for­mi­šu, pre­no­se, is­tra­žu­ju, pi­ta­ju, ot­kri­va­ju”, te da sloboda nije pravo, već zadatak.

https://www.youtube.com/watch?v=vtoNqiNHH94

S poštovanjem,

Milica Đokđurić
urednica medijskih programa GA