Enter your keyword

Škola političkih studija

Program obuhvata Školu političkih studija www.sps.gamn.org) i građansku participaciju kroz insistiranje na transparentnoj i odgovornoj upravi. Misija Škole poltičkih studija je dodatna edukacije aktivnih i budućih donosilaca političkih odluka, prepoznatih nosilaca društvenih promjena i kreatora javnog mnjenja, potencijalnih i dejstvujućih inicijatora pozitivnih društvenih procesa i reformi. Osim edukacije, ovaj program kao svoj primarni zadatak vidi jačanje građanske svijesti, informisanje i osnaživanje građana kao i pružanje podrške građanskim incijativama i organizacijama koje dijele iste vrijednosti.

SPS vektorski cg-plava slova
ŠPS

Škola političkih studija je projekat za dodatno obrazovanje lidera svih sektora društva, za aktivno učešće u javnom životu, uz poštovanje vrijednosti demokratije, tolerancije, ljudskih prava i argumentovanog dijaloga