Enter your keyword

Neke od aktivnosti predviđenih ovim Dokumentom podrazumijevaju obavljanje nenajvaljenih posjeta policijskim stanicama i centrima bezbjednosti Uprave policije od strane obučenih posmatrača NF „Građanska alijansa”, koji će sa licima lišenim slobode voditi razgovore bez prisustva policijskih službenika, te vršiti uvid u sve prostorije u sastavu tih institucija i pregledati dokumentaciju o zadržavanju, odnosno lišavanju slobode, poštujući principe zaštite identiteta i dobijajući saglasnost lica na koje se podaci odnose.

Sporazumom su takođe predviđeni i konsultativni sastanci sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, Državnog tužilaštva i drugim zainteresovanim stranama, kao i promocija razumijevanja ljudskih prava lica koja su lišena slobode, odnosno borave u državnim ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori.

Saradnja predviđena ovim Sporazumom trajaće 12 mjeseci, a njegovo potpisivanje dio je aktivnosti projekta „Izgradnja društva bez torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu” koji je podržan od strane Evropske unije.