Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

KONKURS ZA POSAO: KOORDINATOR PROJEKTA

Građanska alijansa raspisuje konkurs za poziciju: koordinator projekta

Opis projekta

Građanska alijansa (GA), uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) realizuje projekat kroz koji se pruža besplatna pravna pomoć tražiocima međunarodne i privremene zaštite kao i licima kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita. Pravna pomoć pruža se i svim raseljenim licima koja su izbjegla sa prostora bivše Jugoslavije i čiji zahtjevi za status stranca još uvijek nisu riješeni, odnosno, kojima je odobren status stranca sa privremenim boravkom do 3 godine, kao i licima u riziku od apatridije.

Kroz projekat radimo na tome da se osiguraju informacije, savjetovanje i besplatna pravna pomoć za tražioce međunarodne i privremene zaštite u Crnoj Gori i licima kojima je dodijeljena međunarodna i privremena zaštita, raseljenim licima sa prostora bivše Jugoslavije, kao i licima u riziku od apatridije kroz:

 • besplatnu pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;
 • besplatnu pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
 • pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
 • zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.
 • osiguranje pristupu teritoriji i postupku međunarodne zaštite, za sve kojima je to potrebno u Crnoj Gori;
  • izbjeglicama iz bivše Jugoslavije čiji su zahtjevi za status stranca sa stalnim boravkom još uvijek u toku i onim licima koja su stekla status privremenog boravka do 3 godine, ali im nedostaju dokumenta za finalizovanje zahtjeva za stalni boravak;
  • licima sa prebivalištem u Crnoj Gori koja su identifikovana terenskom verifikacijom u novembru 2017. godine kao lica u riziku od apatridije;
  • licima za koje je pokrenut postupak utvrđivanja statusa lica bez državljanstva u Crnoj Gori i licima kojima je priznat status apatrida.

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom.

Dužnosti / odgovornosti koordinatora projekta:

 • Nadgledanje rada glavne kancelarije GA u Podgorici, lokalnih kancelarija u Baru, Budvi i Herceg Novom i mobilnih terenskih timova, rad sa dva projektna koordinatora koji bi bili odgovorni za direktan nadzor terenskog osoblja u sjevernoj/središnjoj odnosno primorskoj regiji.
 • Rad sa timom za finansije i administrativnu podršku, koji bi bio odgovoran za upravljanje finansijama projekta, logistiku aktivnosti i dokumentaciju.
 • Redovni koordinacioni sastanci s UNHCR-om od početne faze projekta, u cilju dogovora vremenskih okvira i modela sprovođenja aktivnosti
 • Redovna komunikacija sa UNHCR-om, vezana za projektne aktivnosti koje se sprovode na terenu i odnose sa partnerima
 • Organizacija i učešće na koordinacionim sastancima sa Crvenim krstom kao partnerom kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svih tražilaca azila u Crnoj Gori i njihovih potreba
 • Organizacija i učešće na sastancima sa institucijama, u skladu sa dogovorom s UNHCR-om, u cilju predstavljanja planova za implementaciju projekta i modela saradnje radi dugoročnog operativnog partnerstva
 • Organizacija internih koorinacionih sastanaka unutar GA sa licima koja su angažovana na projektu
 • Priprema planova aktivnosti i izrada potrebnih izvještaja o aktivnostima (npr. dvonedeljni, mjesečni, polugodišnji, godišnji, s prethodno dogovorenim preporukama i na obrascu izvještaja UNHCR-a), koordinacija aktivnosti na terenu i po potrebi učešće u komunikaciji i podršci korisnicima.

Uslovi:

Društvene nauke

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office paketa, a posebno Excel-a

Prednost:

 • Pravosudni ispit
 • Poznavanje engleskog i/ili nekog drugog relevatnog stranog jezika
 • Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu međunarodne zaštite
 • Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći licima koja traže međunarodnu ili privremenu zaštitu kao i licima kojima je ta zaštita odobrena;

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

 • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti)
 • Za ovu poziciju predviđena je plata u bruto iznosu 1,500.00 EUR

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 8. decembar 2023. do 15h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednji konkursi

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
Cover-slika_konkurs
Poziv za podnošenje ponude za "Kvantitativno istraživanje obrasca diskriminacije prema manjinama u Crnoj Gori"
Zajedno do zaposlenja
Konkurs za poslodavce. ZAJEDNO ZA ZAPOSLENJE: OBUKE I PARTNERSTVA
Konkurs 2
Konkurs za najbolju novinarsku priču o učešću žena u političkom procesu i njihovom uticaju na dodnošenje odluka
Vizual za sajt (2)
Konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture sjećanja na žrtve ratnih zločina

Pretraga