Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GDINA KUSOVCA

Zato što je:

U periodu od 04.12.2014. godine do 11.06.2015. godine, kao odgovorno lice u Vladi Crne Gore-Šef Biroa za odnose sa javnošću, svjestan svojih djela čije je izvršenje htio, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja u vezi sa njima, nevršenjem svoje službene dužnosti teže povrijedio prava oštećene NVO Građanska alijansa iz Podgorice, a državi Crnoj Gori nanio materijanu štetu tako što je najprije odbio da postupi po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci, Presudi Upravnog suda U.br.3533 od 24.06.2015. godine, kojom je poništena Vladina odluka o formiranju Operativnog tima iz decembra 2014. godine za sprovođenje međunarodnog projekta-inicijative “Partnerstvo otvorenih vlada”, te realizaciju Akcionog plana za njegovu implementaciju, na način što je umjesto postupanja po navedenoj Presudi i otklanjanja nezakonitosti na koje mu je ukazao Upravni sud Crne Gore u formiranju Operativnog tima iz decembra 2014. godine, predložio Vladi Crne Gore na sjednici od 11. juna 2015. godine donošenje nove odluke o formiranju Operativnog tima za sprovođenje međunarodnog projekta “Partnerstvo otvorenih vlada” i realizaciju Akcionog plana za njegovu implementaciju a koji je predlog Vlada i usvojila na koji je način osumnjičeni zloupotrebom svog službenog položaja obesmislio navedenu Presudu Upravnog suda Crne Gore U.br.3533 od 24.06.2015.godine i na taj način onemogućio učešće predstvanika oštećene NVO Građanska alijansa iz Podgorice u navedenom Operativnom timu a budžetu Crne Gore nanio štetu u iznosu od 50.000,00 €,

– Čime je kao odgovorno lice počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 u sticaju sa krivičnim djelom Neizvršenje sudske odluke iz člana 395 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

O b r a z l o ž e nj e :

Oštećena NVO Građanska alijansa iz Podgorice u misiji ispunjavanja osnovnih ciljeva kojima je Statutom opredijeljena a koji se odnose na povećanje otvorenosti rada državnih organa, njegovanje principa transparentnosti i uključivanju NVO-a u procese kreiranja akata javnih politika i zajedničkih projekata i nastupa, vrši monitoring projekta kao globalne inicijative pod nazivom “Partnerstvo otvorenih vlada” (POV) kao i realizaciju Akcionog plana za njegovu implementaciju.

Naime, navedena globalna inicijativa Partnerstvo otvorenih Vlada (POV) ima za cilj da pomogne vladama da budu transparentnije, efikasnije i pouzdanije — sa institucijama koje osposobljavaju i motivišu građane da reaguju. Vlada Crne Gore je 2011. godine pristupila POV-u, a ubrzo i formirala Operativni tim za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada koji je bio sastavljen od predstavnika Vlade i civilnog sektora. Akcionim planom u pravcu ispunjavanja ciljeva iz POV-a planirana je realizacija niza konkretnih aktivnosti u sljedećih pet oblasti: poboljšanje javnih usluga, povećanje javnog integriteta, efikasno upravljanje javnim resursima, stvaranje sigurnijih zajednica i povećanje korporativne odgovornosti. Inicijativa je imala za cilj značajan podstrek u implementaciji koncepta dobrog upravljanja u Crnoj Gori ali i obezbjeđivanje uslova da Crna Gora bude dio globalne mreže i učestvuje u razmjeni iskustava i znanja u ovom području.

Nakon gotovo četiri godine od pristupanja Partnerstvu otvorenih vlada, kreiran je Akcioni plan koji se pokazao kao uopšten i bez jasnih indikatora za praćenje implementacije a isti je posljedično doveo i do loše implementacije.

Kako je navedeno u decembru 2014. godine, Biro za odnose sa javnošću u okviru Generalnog sekretarijata Vlade pokrenuo je proceduru formiranja Operativnog tima za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada dok je za predstavnike civilnog sektora raspisan Javni poziv. Nakon završenog javnog poziva fomiran je Operativni tim uz grubo kršenje procedura koje imaju za cilj da obezbijede transparentnost, nezavisnost i profesionalnost u procesu odlučivanja tj. svih procedura koje definišu način izbora članova Operativnog tima. Rukovodilac Biroa za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore, ovdje osumnjičeni Kusovac načinio je niz prestupa kojima je direktno uticao na nelegitiman i nelegalan izbor članova Operativnog tima ispred nevladinih organzacija a samim tim zloupotrijebio službeni položaj i ušao u zonu krivične odgovornosti. Na ovaj način je obesmišljena sama globalna inicijativa Partnerstvo otvorenih Vlada (POV) koja je imala za cilj da pomogne vladama da budu transparentnije, efikasnije i pouzdanije jer su same inicijalne radnje (formiranje Operativnog tima) sprovedene na nezakonit, netransparentan, neefikasan i nepouzdan način.

Radi naprijed navedenog pred Upravnim sudom Crne Gore pokrenut je postupak iz razloga u nadležnosti upravnog postupka i upravnog spora koji su postupci okončani pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom, Presudom Upravnog suda U.br.3533 od 24.06.2015.godine kojom je poništena Vladina odluka o formiranju Operativnog tima iz decembra 2014. godine.

Osumnjičeni Kusovac je nakon donošenja navedene Presude Upravnog suda, umjesto izvršenja iste, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti povrijedio prava oštećene NVO Građanska alijansa iz Podgorice a državi Crnoj Gori nanio materijalnu i nematerijalnu štetu na način što je odbio da postupi po pravosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci, Presudi Upravnog suda U.br. 3533 od 24.06.2015.godine kojom je poništena Vladina odluka o formiranju Operativnog tima iz decembra 2014. godine za sprovođenje inicijative “Partnerstvo otvorenih vlada”, i realizaciju Akcionog plana za njegovu implementaciju, tako što je umjesto postupanja po navedenoj presudi i otklanjanja nezakonitosti na koje mu je ukazao Upravni sud Crne Gore u formiranju Operativnog tima iz decembra 2014. godine, predložio Vladi Crne Gore na sjednici od 11. Juna 2015. godine donošenje nove odluke o formiranju Operativnog tima za sprovođenje inicijative “Partnerstvo otvorenih vlada” i realizaciju Akcionog plana za njegovu implementaciju a koji je predlog, dovedena u zabludu radnjama osumljičenog, Vlada i usvojila, na koji je način osumnjičeni zloupotrebom svog službenog položaja obesmislio navedenu Presudu Upravnog suda Crne Gore U.br.3533 od 24.06.2015.godine i na taj način onemogućio učešće predstvanika oštećene NVO Građanska alijansa iz Podgorice u navedenom Operativnom timu, budžetu Crne Gore nanio štetu u iznosu od 50.000,00 €, a Državi Crnoj Gori nanio nematerijalnu štetu koja se ugleda u umanjenju ugleda pred međunarodnim institucijama uključenim u ovu inicijativu.

Dakle, u konkretnom slučaju, osumnjičeni je kao Šef Biroa za odnose sa javnošću u decembru 2014. godine na osnovu javnog poziva izabrao predstavnike civilnog sektora koji će biti članovi Operativnog tijela za implementaciju partnerstva otvorenih Vlada, koji je postupak sprovela Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama uz kršenje osnovnih pravila postupka uz samovoljno odlučivanje, koji je za dvije oblasti u timu postavio dva predstavnika civilnog sektora za koje je i sam u prvom krugu konstatovao da nijesu ispunili uslove propisane pozivom a između dva jednaka kandidata odlučio ponovo mimo procedura i to subjektivno, bez obrazloženja o kriterijumima, radi čega je između ostaloga navedena odluka i isključena iz pravnog prometa pomenutom Presudom Upravnog suda koju je osumnjičeni kasnije odbio da izvrši.

Osumnjičeni Srđan Kusovac je cijeloj inicijativi, i prije donošenja odluke o formiranju tima iz decembra 2014. godine nanio štetu prolongiranjem postupka koji se odvijao od decembra mjeseca pred Upravnim sudom, na način što je tražene odgovore Sudu dostavljao u poslednjem zakonski propisanom trenutku. Paralelno je vodio rad Operativnog tima, potpuno svjesan izvjesnosti poništenja Odluke koja je nelegitimna njegovim činjenjem, a na taj način beskompromisno trošio vrijeme i trud svih članova Operativnog tima koji su kroz redovne sjednice radili na izradi novog Akcionog plana a prethodne nedjelje čak i organizovali Javnu raspravu povodom toga u pokušaju da takvim radnjama preduhitri odluku Upravnog suda koja je kasnije i ukazala na nezakonitost cijelog postupka i radnji Kusovca.

Materijalna šteta nastala radnjama osumljičenog Kusovca ogleda se u tome što će kao posljedica neažurnosti rada Vlade Crne Gore članstvo u inicijativi Partnerstva otvorenih vlada umjesto 50.000 koštati Državu 100.000 eura a što je i konstatovano u izvještaju Operativnog tima kojim osumljičeni rukovodi pa je ova činjenica nesporna.

Krivičnim zakonikom Crne Gore (“Sl. list RCG”, br. 70/03 od 25.12.2003, 13/04, 56/13 od 06.12.2013) propisano je u članu 395 da službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku čini krivično djelo neizvršenje sudske odluke dok se članom 416 propisuje da postoji zloupotreba službenog položaja kada službeno lice koje protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi prava drugog.

Radi svega navedenog dostavljamo Vam ovu krivičnu prijavu kako bi pokrenuli krivični postupak protiv osumnjičenog

Dokazi:

– Saslušanje osumnjičenog Kusovac Srđana, Šefa Biroa za odnose sa javnošću u Vladi Crne Gore na adresi Vlada Crne Gore
– Saslušanje zak. Zastupnika oštećene NVO Građanska alijansa iz Podgorice- Boris Raonić
– Saslušanje svjedoka Edin Koljenović, Zoran Vujičić
– Uvid u Presudu Upravnog suda U.br. 3533 od 24.06.2015.godine
– Uvid u predmet posl. Oznake 14-550, Odluka o promjeni naziva POV u POU,08-2337/7, 08-1234, 08-1320

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga