Enter your keyword

Gledanje na nevladin sektor u radu Savjeta kao remetilački faktor a konstruktivne sugestije kao sabotiranje ne da ne uliva povjerenje već sa samim startom vlada razočarenje.
Još od samog početka rada Savjeta , kroz pisanje Pravilnika i Statuta se maksimalno pokušalo zatvoriti za rad ova institucija. Takođe opstrukcije koje ima koleginica iz Mans-a u radu Savjeta pokazuje da se Agencija više energije i resursa troši na osporavanje NVO-a nego da se okrene svom primarnom poslu.

Ova sjednica je jako važna jer se usvaja set podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kamapanja, koji će biti razmatrani i usvojeni na sjednici. Pa tako u nacrtu pravilnika o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje u članu 3. se predvidja da kontrola po sistemu slučajnog uzorka, uključuje institucije, i gdje je to moguće, političke subjekte u kojima će se vršiti sveobuhvatna kontrola sprovođenja pravila i poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom. Na ovaj način se teorijski mogu “zaobići institucije koje imaju najveće budžete i najveće političke partije što ne smije da se desi! Ali i ako se ne desi, u članu 8. istog pravilnika se kaže da Zapisnik o kontroli je povjerljiv i ne može se objavljivati u cjelosti ili djelimično, bez saglasnosti Agencije što je opet u suprotnosti sa članom 8. zakona o inspekcijskom nadzoru koji kaže da je Inspekcijski nadzor javan. Ili u Uputstvu o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje se predviđa u članu 12 da odluke, donosi Direktor Agencije najkasnije u roku od 15 dana od dana dobijanja nacrta. Ovlašćeni službenik koji je sve iskontrolisao i dostavio direktoru maltene samo na potpis direktoru se daje mogućnost da potpiše odluku u roku od 15.dana a građanima koji podnose prigovore se daje rok od 3. dana za dopunu dokumentacije. Ovo su samo neke od sugestija koje su članovi Savjeta trebali da čuju.

Vjerujem da ce kolege iz MANS-a doprinijeti kvalitetnom radu, ali ovakav autistični način rada Savjeta i Agencije, koji je sve bez transparetan, pokazuje da ne znaju šta je suština antikorupcije. Otvorenost je sustina antikorupcije, a nvo koji se bore za ovo samo su još jedan saveznik. Ovakav pristup navodi na sumnju da je cilj opstrukcija efikasnog rada.Međutim i pored ovoga mi ostajemo otvoreni za saradnju I pružamo ruku konstruktivnom pristupu a sve sa ciljem da rad Agencije bude što kvalitetniji i prije svega transparentan.

S poštovanjem,

Zoran Vujičić
Koordinator programa vladavine prava