Enter your keyword

U okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” koji Građanska alijansa sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, oformili smo Human Rights Defenders grupu koja će se baviti zaštitom prava osoba lišenih slobode kao i lica čija prava su kršena usled zloupotrebe policijskih ovlašćenja.
Grupu čine sljedeći predstvnici/e organizacija/institucija: predstavnica institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori – Marijana Sindić, Ministarstva unutrašnjih poslova – Kristina Đukanović, Uprave policije – Tadija Ćetković, Agencije za zaštitu ličnih podataka – Zoran Vujičić, Osnovnog suda u Podgorici – Vlado Piper, Osnovnog državnog tužilaštva – Duško Milanović, Advokatske komore – Dalibor Kavarić, Kancelarije Zastupnice Crne Gore pred ESLjP – Jelena Rašović, NVO Beogradski centar za ljudska prava – Jelena Jelić, NVO Udruženje paraplegičara – Dejan Bašanović, NVO LGBT Forum Progress – Bojana Jokić, NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – Mehdina Kašić Šutković i Međunarodne komisije pravnika (ICJ) – Cathrine Courbe.

Na prvom sastanku grupe potpisan je Memorandum o saradnji kojim su se predstavnici/ce usaglasili o međusobnoj saradnji baziranoj na partnerstvu, odgovornosti, međusobnoj razmjeni informacija ali i nezavisnosti organizacija u svom radu.

Drugi sastanak grupe je bio posvećen diskusiji o trenutnom stanju kad je u pitanju tema torture i zloupotrebe policijskih ovlašćenja, gdje je svako iz svog ugla dao preporuke i sugestije u cilju poboljšanja stepena poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Grupa je definisala sljedeće preporuke u cilju unapređenja rada policijskih službenika:
– Raditi na bržoj razmjeni informacija između nadležnih institucija;
– Raditi na edukaciji policijskih službenika, ali i vršiti selekciju kandidata za obuke jer su često to službenici koji su pred penziju ili rade poslove koji nemaju dodirnih tačaka sa građanima i pritvorenicima;
– Poboljšati tehničku opremljenost policijskih službenika iz svih sektora;
– Raditi na obukama za forenzičke vještake;
– Za vrijeme vršenja ljekarskog pregleda osobe koja je doživjela torturu ne smije biti prisustva policije.

Pored datih preporuka, ustanovljeno je da je neophodno utvrditi i pitanje funkcionalnosti kamera na graničnim prelazima, kao i da nemamo dovoljno eksperata za davanje mišljenja kad je u pitanju upotreba hemijskih sredstava.

Grupa je dogovorila da će zajednički vršiti obilazak objekata i institucija (granični prelazi, institucije u kojima borave pritvorena lica), i da će institucije koje članovi/ce predstavljaju učestvovati na obukama i seminarima koje će Građanska alijansa sprovoditi u narednom periodu.

Projekat “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori” se realizuje uz podršku Evropske unije kroz IPA and Civil Society Facility (CSF). Tokom 20 mjeseci realizacije projekta, doprinijećemo konsolidaciji demokratije, jačanju vladavine prava i zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz uključivanje OCD-a u procese donošenja odluka u skladu sa pregovaračkim procesom.

Milan Radović, programski direktor GA