Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: Nevladina fondacija “Građanska alijansa”

Pozicija: Pravnik za pružanje besplatne pravne pomoći

 Opis projekta

Građanska alijansa (GA) uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori, realizuje projekat kroz koji se pruža besplatna pravna pomoć svim raseljenim licima koja su izbjegla sa prostora bivše Jugoslavije i čiji zahtjevi za status stranca još uvijek nisu riješeni, odnosno kojima je odobren status stranca sa privremenim boravkom do 3 godine, kao i licima u riziku od apatridije.

Administrativnu, pravnu i finasijsku pomoć kroz projektne aktivnosti potrebno je pružati svim  licima koja se nalaze pod zaštitom UNHCR-a u Podgorici:

 • izbjeglicama iz bivše Jugoslavije čiji su zahtjevi za status stranca sa stalnim boravkom još uvijek u toku i onim licima koja su stekla status privremenog boravka do 3 godine, ali im nedostaju dokumenta za finalizovanje zahtjeva za stalni boravak;
 • licima sa prebivalištem u Crnoj Gori koja su identifikovana terenskom verifikacijom u novembru 2017. godine kao lica u riziku od apatridije;
 • licima za koje je pokrenut postupak utvrđivanja statusa lica bez državljanstva u Crnoj Gori i licima kojima je priznat status apatrida.

Besplatna pravna pomoć obuhvata:

 • preduzimanje aktivnosti u cilju pribavljanja neophodnih dokumenata, uključujući dokumenta iz zemlje porijekla, radi regulisanja pravnog statusa u Crnoj Gori;
 • pokretanje i zastupanje u upravnim i sudskim postupcima radi naknadnog upisa u matične registre rođenih, u Crnoj Gori i zemlji porijekla;
 • podnošenje svih potrebnih podnesaka nadležnim organima u Crnoj Gori i zemljama porijekla u vezi sa regulisanjem pravnog statusa (pisanje tužbi, zahtjeva, molbi, žalbi);
 • pokretanje procedure kod nadležnih organa radi utvrđivanja statusa lica bez državljanstva;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom. 

Dužnosti / odgovornosti:

 • redovne terenske posjete korisncima na teritoriji Crne Gore;
 • proaktivno praćanje pojedinačnih predmeta, do rješavanja pravnog statusa u Crnoj Gori;
 • pružanje administrativne, pravne, finansijske pomoći interno raseljenim, raseljenim licima i licima u riziku od apatridije;
 • redovno izvještavanje koordinatoru projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu;
 • obezbjeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim

trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;

 • zavisno od procjene koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti;

Uslovi:

Pravni fakultet;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a 

Prednost:

Pravosudni ispit

Poznavanje engleskog i/ili nekog drugog relevatnog stranog jezika

Iskustvo u radu u nevladinom sektoru ili međunarodnim organizacijama, posebno u programu međunarodne zaštite

Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći licima koja traže međunarodnu ili privremenu zaštitu kao i licima kojima je ta zaštita odobrena. 

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

 • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)
 • Za ovu poziciju predviđena je plata u bruto iznosu 1,150.00 EUR (bruto) 

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 15. mart 2023. do 15h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

OGLAS JE PONIŠTEN!

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga