Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

OGLAS ZA POSAO

Organizacija: nevladina organizacija “Građanska alijansa”

Pozicija: Pravnik za pružanje besplatne pravne pomoći

Opis projekta

Građanska alijansa (GA), uz podršku UNHCR-a radi na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima međunarodne i privremene zaštite kao i licima kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita. Ovim projektom želi se poboljšati pravna podrška tražiocima međunarodne zaštite i tražiocima privremene zaštite iz Ukrajine u Crnoj Gori, te omogućiti puna i adekvatna integracija osoba kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita, omogućavajući im ujedno pristup socio-ekonomskim pravima u Crnoj Gori, a u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Od projekta se očekuje da osigura informacije, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć za tražioce međunarodne i privremene zaštite u Crnoj Gori i licima kojima je dodijeljena međunarodna i privremena zaštita, naročito kroz:

 • besplatnu pravnu pomoć, uključujući zastupanje pred nadležnim organima u postupku utvrđivanja prava na međunarodnu zaštitu kao i u pristupu pravima koja ovim licima pripadaju po pozitivno pravnim propisima Crne Gore;
 • besplatnu pravnu pomoć u punom ostvarenju prava licima koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori;
 • pružanje informacija, savjetovanje i besplatnu pravnu pomoć tražiocima privremene zaštite od ulaska na teritoriju i kroz proceduru koju podrazumijeva ovaj pravni institut;
 • zastupanje tražioca privremene zaštite i podršku kroz cijeli postupak, uključujući olakšavanje i usmjeravanje kroz lokalno integrisanje onih kojima je dodijeljena privremena zaštita.
 • osiguranje pristupu teritoriji i postupku međunarodne zaštite, za sve kojima je to potrebno u Crnoj Gori;

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz učešće u višenamjenskom timu uspostavljenom od strane UNHCR-a, kako bi se osigurala puna koordinacija aktivnosti na terenu kao i sveobuhvatna analiza potreba lica obuhvaćenih projektom. 

Dužnosti / odgovornosti:

 • redovno posjećivanje područja dolazaka (graničnih i vangraničnih), tranzita i smještaja kako bi se ocijenila pojedinačna situacija tražilaca međunarodne zaštite, kako bi im se pružile osnovne informacije o njihovim pravima i dužnostima u Crnoj Gori, o postupku koji se odnosi na međunarodnu zaštitu, savjetovanju i besplatnoj pravnoj pomoći;
 • proaktivno praćenje pojedinačnih slučajeva, od trenutka izražavanja namjere da traže međunarodnu zaštitu, tok cijelog postupka, uključujući i žalbeni nivo, prema potrebi;
 • terenski rad na pružanju besplatne pravne pomoći tražiocima privremene zaštite i osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • periodične posjete filijali Crvenog krsta i Ukrajinskom centru u Podgorici i rad sa osobama kojima je odobrena privremena zaštita;
 • pružanje informacija, savjetovanje i besplatna pravna pomoć tražiocima međunarodne i privremene zaštite i osobama kojima je odobrena međunarodna i privremena zaštita kako bi se osigurao potpuni pristup i ostvarivanje njihovih prava (zdravstvena zaštita, obrazovanje, rad, socijalna zaštita itd.), u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca;
 • prikupljanje informacija koje se odnose na pristup određenoj teritoriji-državi, specifičnim potrebama i drugim relevantnim informacijama;
 • omogućavanje pravovremene razmjene informacija između radnika u predmetu, pravnih savjetnika i UNHCR-ovog partnera koji pruža psiho-socijalnu podršku;
 • obezbijeđivanje redovnih statističkih podataka i izvještaja i ažuriranje informacija o glavnim trendovima, rezultatima, izazovima i predlaganje rješenja;
 • redovno izvještavanje menadžeru i koordinatoru projekta o svim aktivnostima i podnošenje izvještaja o radu
 • zavisno od procjene menadžera i koordinatora projekta, realizovanje ostalih projektnih aktivnosti.

Uslovi:

Pravni fakultet;

Vozačka dozvola, B kategorija;

Dobro poznavanje MS Office i Excell-a 

Prednost:

Pravosudni ispit

Poznavanje engleskog i/ili nekog drugog relevatnog stranog jezika

Iskustvo u radu u nevladinom sektoru lii međunarodnim organizacijama, posebno u programu međunarodne zaštite

Iskustvo u pružanju besplatne pravne pomoći licima koja traže međunarodnu ili privremenu zaštitu kao i licima kojima je ta zaštita odobrena; 

Iskustvo, vještine i znanje

Neophodno:

 • dobre komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • otvorenost za uspostavljanje dobrih odnosa sa različitim etničkim grupama;
 • dobre organizacione sposobnosti;
 • sposobnost efikasnog rada kao dio multikulturalnog i međunarodnog tima;
 • sposobnost planiranja obaveza, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • sposobnost implementacije operativnih planova

Radno vrijeme

 • 40 sati sedmično (mogućnost prekovremenog rada, zavisno od programskih aktivnosti i situacije na terenu)
 • Za ovu poziciju predviđena je plata u bruto iznosu 1,150.00 EUR (bruto)

Prijave i CV dostaviti na:

E-mail: [email protected]
Tel: +382 20 513 687

www.gamn.org

Krajnji rok za prijavu: 29. januar 2023. do 15h

Prijave podnesene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga