Enter your keyword

Obavljene su potrebne konsultacije i dobijena podrška potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku, ministra unutrašnjih poslova, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i čelnika nevladinih organizacija “Akcija za ljudska prava” i “Građanska alijansa” sa kojima je građanska kontrola policije blisko sarađivala povodom predmetne teme.

Intencija svih izdavača je bila da se za domaću i međunarodnu javnost pripremi i predstavi jedinstvena publikacija u kojoj će biti objektivno sabrane i neutralno predstavljene tekovine rada svih nadležnih organa i institucija u vezi sa primjedbama na prekoračenje policijskih ovlašćenja – Savjeta za građansku kontrolu policije, Unutrašnje kontrole policije MUP Crne Gore, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i VDT Crne Gore.

Savjet za građansku kontrolu policije je od unutrašnje kontrole policije, državnog tužilaštva i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore zatražio da sažeto predstave svaku individualnu pritužbu odnosno prijavu (građanina, NVO ili političke partije) ili sopstvenu inicijativu u vezi sa postupanjem policije tokom građanskih protesta u Podgorici, u oktobru 2015. godine, kao i sve tim povodom, preduzete radnje.

Ostvarena međusobna komunikacija i saradnja, ovim povodom, jeste dodatna vrijednost u crnogorskom institucionalnom i demokratskom kontekstu. Izdavači vjeruju da publikacija doprinosi transparetnosti, profesionalizaciji i snaženju institucija, boljem informisanju javnosti i da podstiče konstruktivan društveni i politički dijalog i argumentovanu diskusiju o kvalitetu rada nadležnih državnih organa.

U procesu pristupanja Evropskoj Uniji obavezuju principi i načela na kojima počiva ta unija – sloboda, demokratija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pravo na fizički integritet i ljudsko dostojanstvo su osnovna ljudska prava. Crna Gora je dužna da obezbijedi zabranu mučenja (torture) i svih drugih oblika zlostavljanja, nasilja, ponižavajućih i nečovječnih postupaka i kažnjavanja, i da štiti fizički integritet i dostojanstvo, na osnovu sopstvenog Ustava i zakona, kao i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Ova knjiga ima za cilj da doprinese spremnosti državnih institucija da garantuju vladavinu prava i obezbijede poštovanje ljudskih prava.

Pažljivim čitanjem ponuđenog sadržaja posebno se uočava konstatacija Osnovnog državnog tužilaštva “Do danas izvršilac nije identifikovan”. Zato je knjiga i u funkciji suočavanja policije sa sopstvenom prošlošću i razgradnje negativnog nasleđa i prakse. Suštinski je potrebno uspostavljanje nove policijske kulture koja ne dozvoljava zloupotrebe i nedopustivu, protivzakonitu, solidarnost, odsustvo odgovornosti i ograničavanje, bilo koje vrste, nadzora i istraga.

Koautori knjige su Zdenka Perović, Ljiljana Klikovac, Drago Spičanović i mr Aleksandar Saša Zeković, koji je i urednik iste.

Knjiga je dostupna OVDJE.