Enter your keyword

Istovremeno, odnos medija, ali i društva prema ovim marginalizovanim grupama vidljiv je i u odabiru tema u kojima se ove grupe uglavnom pominju, a to su „humanitarna pomoć” i „obrazovanje i zapošljavanje”. Naime, tri od četiri teksta o marginalizovanim grupama su objavljena u najmanjem formatu – do jedne osmine. U manje od pet odsto tekstova o ovim marginalizovanim grupama, pripadnici ovih grupa su bili izvor. Svaki treći tekst se ticao humanitarne pomoći nekoj od marginalizovanih grupa. Kategorijama poput (bivših) zavisnika/ica droga i LGBTIQ populacije posvećeno je zanemarljivo malo prostora u odnosu na ostale pripadnike/ice drugih marginalizovanih grupa.

Monitoringom štampe u toku decembra 2017. i januara 2018. godine, primijećeno je da su štampani mediji u 491 tekstu izvještavali o marginalizovanim grupama. Monitoringom su obuhvaćeni dnevni listovi: Vijesti, Dan, Pobjeda i Dnevne novine. U toku decembra prošle godine broj tekstova iznosio je 313 što je skoro duplo u odnosu na januar kada je bilo 178 tekstova. Ovakvo stanje ne treba da čudi imajući u vidi da se o nekim posebno osjetljivim grupama izvještava posebno pred novogodišnje praznike.

U oba monitoring perioda u izvještavanju o marginalizovanim grupama, kao što su mladi i maloljetnici, žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga, prednjačio je dnevni list Dan sa 170 u decembru 2017. i 97 tekstova u januaru 2018. Zatim slijedi Pobjeda sa ukupno 89 (54 u decembru 2017. i 35 u januaru 2018), Vijesti 81 (55 i 26) i na kraju Dnevne novine sa 54 (34 i 20).

Kada su u pitanju kategorije o kojima mediji najčešće pišu prednjače djeca i mladi sa ukupno 377 objava, zatim osobe sa invaliditetom 74, Romi i Egipćani 19, LGBTIQ osobe 2 i (bivši) korisnici droga 0. Može se zaključiti da su (bivši) zavisnici droga i LGBTIQ populacija najmarginalizovanija grupa u okviru marginalizovanih grupa, te da im se posvećuje zanemarljivo malo prostora u štampanim medijima u odnosu na ostale kategorije društva.

Najviše objava o pomenutim grupama bilo je subotom – ukupno 86, zatim petkom 82, utorkom 78, četvrtkom 74, srijedom 70, ponedjeljkom 61, dok se najmanje izvještavalo nedjeljom 40.

Prostor koji ove grupe, kao što su djeca i mladi, žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga, zauzimaju je u čak 362 teksta bio do osmine strane. U 58 tekstova radilo se o četvrtini strane, zatim do polovine strane 27. Pomenute grupe su u samo 19 objava dobile cijelu stranu, potom 15 puta polovinu ili jednu stranu, dok su u samo 10 slučajeva tekstovi zauzimali dvije ili više strana. U posmatranom periodu je samo u 13 navrata tekst o pomenutim grupama zauzimao naslovnu stranu, dok se u svim ostalim 478 nije našao na naslovnici.

Tekstovi su većinom potpisani inicijalima – čak 416, punim imenom i prezimenom 30, prezimenom 17, dok u 28 objava nije bilo potpisa.

Kodeks novinara/novinarki Crne Gore je poštovan pa je u posmatranom periodu, kada se govori o kontekstu teksta, bilo najviše neutralnih tekstova 476, pretežno pozitivnih 15, dok pretežno negativnih nije bilo. Grupe su u većini objavljenih tekstova neutralno predstavljane – 479, zatim pozitivno 12, dok negativnog predstavljanja pomenutih grupa nije bilo.

Forma koju su novinari birali da predstave marginalizovane grupe bila je forma izvještaja u čak 488 objava, komentar 1, dok su se ostale forme pojavile u samo 2 objave. Kao izvor informacija novinari su u većini slučajeva koristili samo jedan izvor 304, zatim tri ili više izvora 51 i dva izvora u 48 objava. Izvori informacija nisu navedeni u 60 tekstova, dok su pripadnici marginalizovanih grupa bili izvori 22 puta.

Treba istaći da je tema teksta većinom bila Humanitarna pomoć usmjerena marginalizovanim grupama, i to čak u 159 objava, a zatim Obrazovanje i zapošljavanje marginalizovanih grupa 146. Teme koje su takođe obrađivane su: Kulturni i sportski život marginalizovanih 50, Kršenje zakona od strane pripadnika marginalizovanih grupa 21, Učešće marginalizovanih grupa u društvenom životu 13. U 102 teksta radilo se o temama koje se nisu ticale: humanitarne pomoći, obrazovanja i zapošljavanja, kulture i sporta, kršenja zakona i učešća u politici (društvu).

Stereotipi o marginalizovanim grupama zabilježeni su u samo jednoj objavi dok je 490 tekstova bilo bez stereotipa. Tekstove su pratile adekvatne fotografije u čak 373 tekstova, dok je bez fotografije bilo 118 tekstova.

Monitoringom u toku decembra 2017. i januara 2018. godine zabilježeno je da pravo na privatnost i pravo na pretpostavku nevinosti nisu prekršeni, kada su mediji izvještavali o pomenutim marginalizovanim grupama, čime su ispoštovana Osnovna načela Kodeksa novinara/novinarki Crne Gore. U 12 objava, objavljeni su inicijali i tako pravo na privatnost ispoštovano, dok u osam objavljenih tekstova koji su se ticali prava na pretpostavku nevisnoti – ovo pravo nije prekršeno.

Medijske organizacije, 35mm i SAFRA (Radio KRŠ), sprovode u Crnoj Gori projekat „(Ne)Zastupljeni u medijima”, sa ciljem poboljšanja vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga. Projekat je finansiran od ambasade Australije u Beogradu.

35mm-australia-logoi