Enter your keyword

Posebno je problematično to što ih sa jedne strane nakon odustajanja od krivičnog gonjenja istražni sudija nije upoznao sa činjenicom da je nad njima sprovedena mjera tajnog nadzora (ZKP član 162 stav 1.) i mogućnost upoznavanja sa prikupljenim materijalom o njima, a sa druge strane bilo bi dobro vidjeti zapisnike ko je prisustvovao unistavanju materijala od lica koja su u obavezi da budu. Zabrinjava činjenica da je u predhodnom periodu 1016. osoba bilo pod mjerama tajnog nadzora, a da je svega protiv 19. lica donijeta pravosnažna presuda, a krivični postupak pokrenut protiv samo 190 osoba. Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ne smiju biti paravan za olako određivanje mjera tajnog nadzora posebno ako vidimo da njihovi učinci nisu ni približno onome zbog čega se sprovode.

Građanska alijansa traži da se ovako uspostavljena praksa odmah prekine i da se obavezno kazne svi oni koji su bili u obavezi da informišu lica obuhvaćena mjerama tajnog nadzora, a od krivičnog gonjenja se odustalo. Praksa pokazuje da se ZKP član 162 stav 2. zloupotrebljava, a koji ostavlja mogućnost ne informisanje lica nad kojim je sprovedena mjera tajnog nadzora ako postoji osnovana bojazan da bi obavještavanje lica iz stava 1. ovog člana ili uvid u dobijeni materijal moglo da predstavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi ili bi moglo ugroziti neku od istraga koje su u toku ili iz drugih opravdanih razloga. Sa pravom postavljamo pitanje da li je moguće da svako lice nad kojim je sprovedena mjera tajnog nadzora predstavlja ovaj vid opasnosti. Zbog ovakve prakse gradjani su izgubili povjerenje u institucije koje bi trebale da imaju ulogu sprečavanja kriminala.