Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

STUDIJA SLUČAJA: PARTNERSTVO OTVORENIH VLADA U CRNOJ GORI

Kako često rad određenih institucija dominantno zavisi od ljudi koji njima rukovode, primijetii smo da posebno nedopustivo kršenje svih onih postulata i vrijednosti sadržanih u Partnerstvu otvorenih vlada počinje dolaskom novog šefa vladinog Biroa za odnose sa javnošću gdina Srđana Kusovca, koje je kulminiralo formiranjem novog Operativnog tima za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada, a koje je realizovano uz kršenje osnovnih principa javnosti i transparentnosti, te grubo kršenje zakonskih propisa i zloupotrebu službenog položaja, na šta je Građanska alijansa javno ukazala, ali i pokrenula postupak pred Upravnim sudom.

1. Partnerstvo otvorenih vlada i njegova dosadašnja realizacija kroz ispunjavanje Akcionog plana

Globalna inicijativa Partnerstvo otvorenih Vlada (POV) ima za cilj da pomogne vladama da budu što transparentnije, efikasnije i pouzdanije — sa institucijama koje osposobljavaju i motivišu ljude da reaguju. Vlada Crne Gore je 2011. godine pristupila POV-u, a ubrzo kasnije i formirala Operativni tim za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada koji je bio sastavljen od predstavnika Vlade i civilnog sektora. Želimo da podsjetimo da je Akcionim planom u pravcu ispunjavanja ciljeva iz POV-a plranirana realizacija niza konkretnih aktivnosti u sljedećih pet oblasti: poboljšanje javnih usluga, povećanje javnog integriteta, efikasno upravljanje javnim resursima, stvaranje sigurnijih zajednica i povećanje korporativne odgovornosti. Ova je inicijativa imala za cilj značajan podstrek u implementaciji koncepta dobrog upravljanja u Crnoj Gori ali i obezbjeđivanje uslova da Crna Gora bude dio globalne mreže i učestvuje u razmjeni iskustava i znanja u ovom području.

Međutim nakon skoro četiri godine od pristupanja Partnerstvu otvorenih vlada, imali smo kreiranje prilično lošeg Akcionog plana, uopštenog i bez jasnih indikatora za praćenje implementacije a na kraju još lošiju njegovu implementaciju. Posvećenost Operativnog tima u poboljšanju postojećih rješenja na čelu sa prethodnim rukovodiocem, vršiocem dužnosti Vladinog Biroa za odnose sa javnošću, bila je na zavidnom nivou, međutim Vlada je pokazala nedostatak političke volje da prijedloge i sugestije usvoji, čime je stavila do znanja da ne želi na suštinski način da radi na ispunjavanju svih onih ciljeva koji ovo Partnerstvo u suštini čine onim što ono jeste. Dolaskom novog šefa Biroa za odnose sa javnošću, prestaje adekvatna komunikacija sa civilnim sektorom, sve incijative i alatke koje su se realizovale do sada usljed loše implementacije ulaze u fazu svog praktičnog gašenja, a izvještaja o realizaciji bilo kojeg od pomenutih projekata pa i Akcionog plana više nije bilo.

2. Postupak formiranja novog Operativnog tima za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada i zloupotreba službenog položaja

U decembru 2014. godine, Biro za odnose sa javnošću u okviru Generalnog sekretarijata je pokrenuo proceduru fomiranja novog Operativnog tima za implementaciju Partnerstva otvorenih vlada dok je za predstavnike civilnog sektora raspisan Javni poziv. Nakon završenog javnog poziva prema našem ubjeđenju, a tumačeći zakone koji to definišu, fomiran je Operativni tim uz grubo kršenje svi procedura koje imaju za cilj da obezbijede transparentnost, nezavisnost i profesionalnost u procesu odlučivanja tj. svih onih procedura koje definišu način izbora članova Operativnog tima. Rukovodilac Biroa za odnose sa javnošću Vlade Crne Gore je načinio niz prestupa kojima je direktno uticao na nelegitiman i nelegalan izbor članova Operativnog tima ispred nevladinih organzacija a samim tim prema našem sudu zloupotrijebio službeni položaj i ušao u zonu krivične odgovornosti.

Osnovne karakteristike postuka formiranja ovog Tima su sljedeće:

· Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama je prilikom formiranja Tima, pogrešno primijenila materijalno pravo jer je Zakonom o opštem upravnom postupku, članom 53 u prvom stavu definisano “Podnescima se smatraju zahtjevi, predlozi, prijave, molbe, žalbe, prigovori i druga saopštenja kojima se stranke obraćaju organima” dok član 57 istog Zakona kaže “Ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprječava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak, odnosno organ nadležan za rješavanje u upravnom postupku odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema podneska tražiće od podnosioca da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kojem je dužan da to učini. To može saopštiti podnosiocu telefonom ili usmeno, ako se podnosilac zatekne kod organa koji saopštava da podnesak sadrži nedostatke”. Cijeneći slovo zakona a ujedno i postupanje organa koji je sprovodio postupak smatramo da je došlo do grubog kršenja procedure, jer nadležni organ u slučaju podrški/prijava više organizacija nije tražio da se nedostaci otklone, te dopunu dokumentacije koja se odnosila na kopiju lične karte.

· Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama je pogrešno primijenila materijalno pravo jer je Zakonom o opštem upravnom postupku u članu 203 definisano da Odluka mora sadržati objašnjenje iz kojeg proizilazi činjenično stanje, dokazi na kojima se odluka zasniva i razlozi koji su bili odlučni pri ocjeni dokaza. Koordinator Operativnog tima je pogrešno primijenio materijalno pravo jer je donio Odluku u kojoj stoji da će Koordinator Operativnog tima za članove Operativnog tima imenovati kandidate za koje je dostavljeno najviše blagovremenih i potpunih prijedloga nevladinih organizacija u odgovarajućem području djelovanja u skladu sa ovim pozivom. Međutim, na osnovu liste utvrđenih kandidata br. 14/550/6 i korigovanom listom 14/589 konstatuje se da su za oblast “Efikasnije upravljanje javnim resursima” predložena dva kandidata sa istim brojem prijedloga od strane nevladinih organizacija. Odluka o imenovanju ne sadrži u svom obrazloženju osnov niti kriterijum niti bodovnu listu na osnovu koje je Koordinator izabrao jednog kandidata a ne drugog, iako oba kandidata posjeduju jednak broj prijedloga – što je kriterijum propisan članom 14 Uredbe.

· Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama povrijedila je pravila postupka jer je za tri kandidata u prvom pozivu utvrdila da predlagači nijesu precizno naveli područje djelovanja za koje predlažu kandidate ili su predložili kandidata za više područja, što je ocijenjeno nesaglasnim sa Javnim pozivom, zbog čega se na listi našlo četiri kandidata. Kako za dvije oblasti nije bilo prijedloga koji su ispunjavali uslove propisane Javnim pozivom, trebalo je ponoviti poziv i postupak za ove oblasti što i kancelarija konstatuje. Međutim, u određenom momentu Kancelarija bez ponovljenog Javnog postupka donosi odluku o korigovanoj listi br. 14-589 na koju se dodaju dva kandidata koja nijesu ispunila uslove iz Javnog poziva i uvrsti ih i to za oblasti za koje nijesu definisale da su se prijavile i za koje u prvom krugu nije bilo validnih prijedloga.

Cijeneći prethodno iznijeto, Građanska alijansa je podnijela tužbu Upravnom sudu o čemu će konačna odluka biti donijeta tokom sljedeće nedjelje.

3. Iznenadni prijedlog odluke o formiranju novog Operativnog tima – tek šest mjeseci od formiranja prethodnog i postupanje šefa Biroa za odnose sa javnošću

Cijeneći takođe prethodno iznijeto, te imajući u vidu izvjesnost da će ovakva Vladina odluka o formiranju Operativnog tima biti poništena, gdin. Srđan Kusovac odlučio je da načini korak dalje u svom samovoljnom djelovanju te predloži odluku (sjednica Vlade od četvrtka 11. juna) koju će Vlada i usvojiti a kojom se iznenada, bez najave i bez objašnjenja definiše potreba formiranja novog Operativnog tima samo ovoga puta sa novim nazivom.

Ovdje se radi o do sada neviđenim potezima gdje pojedinci pokušavaju na svaki način prikriti greške u svom radu, te izbjeći odgovornost koju moraju snositi. Na osnovu onoga što smo vidjeli u dosadašnjem postupanju, ona nije u ovom slučaju samo disciplinska već i krivična. U konkretnom slučaju, Šef Biroa za odnose sa javnošću je u decembru 2014. godine na osnovu Javnog poziva izabrao predstavnike civilnog sektora koji će biti članovi Operativnog tijela za implementaciju partnerstva otvorenih Vlada, a gdje je postupak sprovela Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama. Ono što je najbitnije je da je ova procedura sprovedena kršeći osnovna pravila postupka a na kraju uz samovoljno odlučivanje Šefa Biroa za odnose sa javnošču koji je za dvije oblasti u Timu postavio dva predstavnika civilnog sektora za koje je i sam u prvom krugu konstatovao da nijesu ispunili uslove propisane pozivom a između dva jednaka kandidata odlučio ponovo mimo procedura subjektivno i bez obrazloženja o kriterijumima.

4. Pravna gimnastika Vlade

Gdin. Srđan Kusovac je sve do donošenja ovakve odluke sprovodio pravnu gimnastiku u cilju prolongiranja postupka koji se odvija od decembra mjeseca pred Upravnim sudom, na način što je tražene odgovore dostavljao u poslednjem zakonski propisanom trenutku. Paralelno je vodio rad Operativnog tima, potpuno svjesan izvjesnosti poništenja Odluke koja je nelegitimna njegovim činjenjem, a na taj način beskompromisno trošio vrijeme i trud svih članova Operativnog tima koji su kroz redovne sjednice radili na izradi novog Akcionog plana a prethodne nedjelje čak i organizovali Javnu raspravu povodom toga.

Sve ovo navodi na sumnju da se ovakvim postupanjem želi preduhitriti odluka Upravnog suda koja će ukazati na skandaloznost postupka, a da se posebno želi zaobići odgovornost koja u najmanju ruku treba da znači odlazak sa funkcije koju Šef Biroa za odnose sa javnošću nije obavljao adekvatno i u skladu sa Zakonom.

Želim posebno da dodam da je odnos prema svojoj funkciji, gdin Kusovac pokazao i na način da će zbog neažurnosti rada Vlade Crna Gora članstvo u inicijativi Partnerstva otvorenih vlada umjesto 50.000 da košta 100.000 eura i to je nešto što je priznato javno i konstatovano u izvještaju Operativnog tima kojim gdin Kusovac rukovodi.

5. Zaključak

Imajući sve ovo u vidu, a posebno štetnost koju je nanijelo ovakvo postupanje i rad jednog državnog službenika, prije svega kada su u pitanju procesi povećanja transparentnosti, odgovornosti, nezavisnosti i profesionalizma – odnosno sve ono za šta treba da se zalaže Tim čiji je rukovodilac bio, Građanska alijansa će nakon konačne presude Upravnog suda pokrenuti i krivičnu prijavu protiv šefa Biroa za odnose sa javnošću gdina Srđana Kusovca.

Ujedno apelujemo na Premijera Crne Gore da u što skorijem roku razriješi dužnosti gdina Srđana Kusovca.

S poštovanjem,
Edin Koljenović
Koordinator programa GA

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Reforma sudstva
Izvještaj Sudskog savjeta jasan indikator za neophodnost reformi

Pretraga