Enter your keyword

Ujedno, koalicija podsjeća da su pripadnici romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i dalje generalno ugroženi i izloženi stigmatizaciji i diskriminaciji. Iako pozdravljamo napore države, pozivamo državne institucije još jednom da preduzmu neophodne mjere u cilju integracije Roma i Egipćana u društvo.

Za koaliciju je neprihvatljivo da Romi i Egipćani i dalje nemaju adekvatne uslove stanovanja, da i dalje postoji diskriminacija u obrazovanju i da i dalje nemaju jednak tretman i pristup u svim sferama života, a posebno prilikom zapošljavanja i prava na zdravstvenu zaštitu.

Smatramo da su poražavajuće informacije da pojedini Romi i Egipćani rade šest, sedam ili osam godina, a da još uvijek nijesu dobili radni staž i osiguranje, da pripadnici ove zajednice koji su osobe sa invaliditetom nemaju adekvatne uslove za život, da nemaju državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih, osiguranje, pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, da nemaju adekvatne stambene uslove i adekvatnu zdravstvenu zaštitu teško bolesnih osoba.

Takođe, pozivamo državu da poveća napore na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprečavanja da ova lica postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije. Neophodno je da se država snažnije bori za integraciju ove nacionalne zajednice kroz efikasnije korišćenje fondova, naročito fonda za ostvarivanje manjinskih prava.

Koalicija podsjeća da i mali koraci mijenjaju svijet i čine ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije.

S poštovanjem,
Podgorica, 07.04.2014.

Forum MNE, Podgorica
Građanska alijansa, Podgorica
Centar za romske inicijative, Nikšić
Udruženje Egipćana, Tivat
RUŽA, Berane