Enter your keyword

Danas se obilježava 8. mart – Međunarodni dan žena, koji je ustanovljen u znak sjećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš sa više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.

Polazeći od toga da je ravnopravnost polova jedno od temeljnih pravnih načela EU, Crna Gora kao buduća članica EU dužna je da sprovodi ciljeve koje Evropska komisija donosi, a sve u cilju suzbijanja rodne diskriminacije u zemljama članicama.

Ovo je dan koji ukazuje na značaj uspostavljanja rodne ravnopravnosti u društvu. Ženska prava su zapravo neodvojivi dio univerzalnih ljudskih prava i u skladu sa međunarodnim dokumentima moraju biti garantovana, zaštićena i poštovana.

Iako je od prvih koraka u borbi za prava i jednakost žena prošao čitav vijek, činjenice govore da se žene ni danas ne mogu pohvaliti da na svim poljima imaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. Diskriminacija, mizoginija, seksizam i nasilje su sve ono sa čime se Crnogorke vrlo često suočavaju.

Nasilje nad ženama je jedno od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava i ono najčešće proističe iz negativnih društvenih stavova u vezi sa ulogom žene i visokog nivoa rodne nejednakosti. U prethodnoj godini u Crnoj Gori svakog drugog dana po jedna žena bila je žrtva porodičnog nasilja, kao i nasilja koja su prethodila smrtnim ishodom, sa ozbiljnim propustima institucija koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Obaveza države je da neuspjeh institucija ispita i utvrdi odgovornost, dok je obaveza svakog društva da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama.

U proteklih nekoliko godina u Crnoj Gori imamo veći broj obrazovanih žena od muškaraca i to na svim nivoima, međutim izostaju određene mjere kako bi se unaprijedila prava žena i postigla rodna ravnopravnost. Od 24 opštine u Crnoj Gori, na poziciji predsjednice opštine samo su tri žene. Vlada Crne Gore nastavlja sa trendom zadržavanja muškaraca na rukovodećim mjestima, dok žene uglavnom zauzimaju pozicije zamjenica ili neke niže funkcije.

Građanska alijansa poziva institucije da osiguraju zaštitu prava žena u Crnoj Gori i omoguće im ravnopravan položaj u društvu.