Enter your keyword

Građanska alijansa zahtijeva hitno preispitivanje novih navoda o policijskoj torturi u slučaju Stefana Regojevića, optuženog da je povezan sa slučajem pljačke Pošte u Nikšiću.
Naročito je zabrinjavajuće ako su tačni medijski navodi da Viši sud nije ništa preduzeo, iako su tokom suđenja saopšteni navodi o torturi, fotografijama i medicinskoj dokumentaciji, te pozivamo Sudski savjet da se aktivno uključi u ovaj postupak i preispita rad sudija u konkretnom slučaju.

Podsjećamo da međunarodni standardi nameću etičku obavezu sudija da obezbijede zaštitu prava pojedinaca. Ujedno, Istanbulskim protokolom nalaže se obaveza državama o neodložnom i nepristrasnom sprovođenju istraga po prijavljanim slučajevima torture. Istraga kao takva se mora rukovoditi temeljnim principima, odnosno kompetentnošću, nezavisnošću, neodložnom izvršenju i temeljnošću. Pored toga, članom 15. Konvencije protiv torture i članom 12. Deklaracije o zaštiti od torture, svaka izjava koja je utvrđena kao rezultat torture ne smije biti uzeta kao dokaz u bilo kojem postupku, osim u slučaju dokazivanja torture. Ovo je osnovna obaveza kako bi se osigurala pravda i zaštita prava žrtve.

Zato pozivamo nadležne organe, uključujući Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, da hitno reaguju i sprovedu valjanu istragu kako bi se utvrdila istina o navodima torture koje je Regojević iznio pred sudom. Nijedan pojedinac ne smije biti izložen mučenju ili nečovječnom postupanju, bez obzira na optužbe koje se protiv njega iznose. Shodno tome, ozbiljni navodi zahtijevaju djelotvornu istragu kako bi se utvrdilo pravo činjenično stanje.

Podsjećamo da je Građanska alijansa otvorila SOS telefonsku liniju 020/513-687 za prijavu slučajeva torture i pružanja podrške žrtvama u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori”, finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i kofinansiranog od Ministarstva javne uprave.