Unesite ključnu riječ

Povodom 20. juna Svjetskog dana izbjeglica – Građanska alijansa (GA) želi da ovim saopštenjem upozna domaću javnost sa problemima izbjeglica u Crnoj Gori, kao i da naglasi neophodnost kvalitetne i efikasne saradnje sa državnim organima u cilju pružanja zaštite izbjeglicama, u skladu sa osnovnim principima humanosti, međunarodnih standarda i nacionalnog zakonodavstva.

Broj izbjeglica u svijetu u posljednje dvije godine porastao je za 25 odsto, i po procjenama Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, na današnji dan više od 100 miliona ljudi je prinudno raseljeno širom planete. Više od 40 odsto tog broja – čine djeca. Razlozi masovnih i prisilnih raseljavanja variraju od ratnih sukoba, političkih progona i ekonomskih poremećaja, dok su ekološki problemi sve prisutniji među uzrocima. Iako problemi tog tipa još uvijek ne opterećuju crnogorsko društvo u značajnoj mjeri – sami pomen nedostatka vode za piće, zagađenog vazduha i klimatskih promjena – kao uzroka raseljavanja čitavih zajednica, ne mogu i ne smiju biti ignorisani.

S druge strane, raseljavanje ovog obima i sa ovakvim uzrocima, gotovo po pravilu su praćene kršenjima ljudskih prava, od država porijekla, preko država tranzita, pa sve do država u kojima i zvanično zatraže azil. Od prava na život, sprječavanja torture pa sve do diskriminacije i pristupa osnovnim državnim servisima koji garantuju život dostojan čovjeka – izbjeglice prolaze kroz ozbiljne probleme, nerijetko se susrijećući sa stigmom i predrasudama, umjesto sa razumijevanjem i solidarnošću.

Tokom 2021. godine 3336 osoba je izrazilo namjeru da zatraži međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori, a svega njih osam odsto ili 272 je podnijelo zahtjev za međunarodnu zaštitu, dok je njih 14 na kraju i dobilo neki vid međunarodne zaštite u Crnoj Gori.

Do kraja maja 2022. godine 1040 osoba je izrazilo namjeru da zatraži međunarodnu zastitu u Crnoj Gori, a svega njih sedam odsto, odnosno 68 lica je podnijelo zahtjev, dok je njih petoro do sada dobilo međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori.
Sa druge strane, Crna Gora je omogućila svim izbjeglicama iz bivše Jugoslavije, koje su to željele, da se integrišu u Crnoj Gori. Ipak, njih 192 je još uvijek u potupku trajnog rješavanja njihovog pravnog statusa.

I broj izbjeglica iz Ukrajine je u stalnom porastu. Trenutno u Crnoj Gori boravi više od osam hiljada lica iz Ukrajine koji su pobjegli od rata koji u toj državi traje već četiri mjeseca, dok je 3573 lica podnijelo zahtjev za privremenu zaštitu, uz duže čekanje na izdavanje isprave o odobrenoj zaštiti.

Građanska alijansa u saradnji sa UNHCR-om u Crnoj Gori, od 2019. godine pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila, koja uključuje i zastupanje pred domaćim institucijama, kao i podršku u integraciji i pristup neophodnim socijalim servisima, tržištu rada i obrazovanju. GA pruža besplatnu pravnu pomoć licima sa prostora bivše Jugoslavije i licima u riziku od apatridije. Takođe, GA nedavno je u Baru otvorila područnu kancelariju, kako bi pojačali podršku sve većem broju izbjeglica iz Ukrajine, koji su uglavnom smješteni u primorskim opštinama.

GA tim