Unesite ključnu riječ

Konsultacije, koje su tek početak procesa kreiranja smjernica, su obuhvatile različite aspekte koji su direktno povezani sa slobodom udruživanja poput dostupnosti javnih fondova, dostupnosti fondova od domaćih, stranih I međunarodnih organizacija i pojedinaca, kao i zakonskom regulativom i praksom koje osiguravaju nezavisnost organizacija.

Predstavnici civilnog društva iz cijelog regiona su razmatrali set međunarodnih ljudskih prava i normi, standarda i mehanizama za promociju prava na slobodu udruživanja kao i moguće načine za jačanje tih alata. Učesnici su prepoznali značaj saradnje sa poslovnom zajednicom kao i dobrih veza između organizacija civilnog društva, kako u zemlji tako i preko granica, a naglašeno je i da će put civilnog društva do slobodnog pristupa resursima zahtijevati kreativne šeme i nove načine. Prije svega jer je u mnogim zemljama OEBS-a politička volja glavna prepreka u osiguravanju pristupa civilnog društva resursima.

-Očigledno je da su ograničenja civilnog društva za pristup finansijskim resursima u porastu u cijelom svijetu, i ne postoji naznaka da će se situacija poboljšati u kratkom roku, kazao je Maina Kiai, UN-ov specijalni izvještač za oblast pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Njegov treći tematski izvještaj koji će biti predstavljen Savjetu za ljudska prava u Ženevi 10 juna, a koji je preliminarno objavljen 13. maja bavi se izazovima s akojima se sreću oni pojedinci I grupe (poput osoba sa invaliditetom, mladih I djece, žena, LGBTI osoba, pripadnika manjina, raseljenih lica, starosjedilaca, osoba bez državljanstva uključujući izjeglice, azilante i radnike migrante) koji su na marginama društva I čije pravo na mirno okupljanje i udruživanje je često zanemareno. Izvještaj obrađuje i jedan broj studija slučajeva iz različitih zemalja koji pokazuju kako se direktno I indirektno krši ovo pravo. Izvještaj je dostupan pod brojem A/HRC/26/29 na sajtu freeassembly.net.