Na kontaktoni!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

KONKURS PËR PUNË: AVOKATI TË OFROJ NDIHMË JURIDIKE FALAS

Aleanca Qytetare shpall konkurs për pozicionin: avokat për ofrimin e ndihmës juridike falas

Përshkrimi i projektit

Aleanca Civile (GA), me mbështetjen e UNHCR-së, punon për të ofruar ndihmë juridike falas për aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme, si dhe për personat të cilëve u është dhënë mbrojtje ndërkombëtare dhe e përkohshme. Ky projekt synon të përmirësojë mbështetjen ligjore për aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare dhe aplikantët për mbrojtje të përkohshme nga Ukraina në Mal të Zi, dhe të mundësojë integrimin e plotë dhe adekuat të personave të cilëve u është dhënë mbrojtje ndërkombëtare dhe e përkohshme, duke u mundësuar atyre të kenë akses në të drejtat socio-ekonomike në Mali i Zi, dhe në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Ndërkombëtare dhe të Përkohshme të të Huajve.

Projekti pritet të ofrojë informacion, këshillim dhe ndihmë ligjore falas për aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme në Mal të Zi dhe personat të cilëve u është dhënë mbrojtje ndërkombëtare dhe e përkohshme, veçanërisht përmes:

• asistencë juridike falas, duke përfshirë përfaqësimin para organeve kompetente në procedurën e përcaktimit të së drejtës për mbrojtje ndërkombëtare si dhe në aksesin në të drejtat që u takojnë këtyre personave sipas rregulloreve ligjore pozitive të Malit të Zi;
• asistencë ligjore falas në ushtrimin e plotë të të drejtave të personave që kanë marrë mbrojtje ndërkombëtare në Mal të Zi;
• ofrimin e informacionit, këshillimit dhe ndihmës juridike falas për aplikantët për mbrojtje të përkohshme nga hyrja në territor dhe përmes procedurës së parashikuar nga ky institut juridik;
• Përfaqësimi i aplikantëve për mbrojtje dhe mbështetje të përkohshme gjatë gjithë procedurës, duke përfshirë lehtësimin dhe udhëzimin përmes integrimit lokal të atyre që u është dhënë mbrojtja e përkohshme.
• sigurimin e aksesit në territorin dhe procedurën e mbrojtjes ndërkombëtare, për të gjithë ata që kanë nevojë në Mal të Zi;
Aktivitetet e lartpërmendura do të kryhen përmes pjesëmarrjes në ekipin shumë qëllimesh të krijuar nga UNHCR, me qëllim që të sigurohet koordinimi i plotë i aktiviteteve në terren si dhe një analizë e plotë e nevojave të personave të përfshirë në projekt.
Detyrat / Përgjegjësitë:
• vizita të rregullta në zonat e mbërritjes (kufitare dhe ndërkufitare), tranziti dhe akomodimi për të vlerësuar situatën individuale të aplikantëve për mbrojtje ndërkombëtare, për t’u ofruar atyre informacion bazë për të drejtat dhe detyrat e tyre në Mal të Zi, për procedurën në lidhje me mbrojtje ndërkombëtare, këshillim dhe ndihmë juridike falas;
• monitorimin proaktiv të rasteve individuale, që nga momenti i shprehjes së synimit për të kërkuar mbrojtje ndërkombëtare, rrjedhën e të gjithë procedurës, duke përfshirë nivelin e ankimimit, sipas nevojës;
• Puna në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas për aplikantët për mbrojtje të përkohshme dhe personat të cilëve u është dhënë mbrojtja e përkohshme;
• Vizita periodike në degën e Kryqit të Kuq dhe Qendrën Ukrainase në Podgoricë dhe punë me persona të cilëve u është dhënë mbrojtje e përkohshme;
• ofrimin e informacionit, këshillimit dhe asistencës juridike falas për aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare dhe të përkohshme dhe për personat të cilëve u është dhënë mbrojtja ndërkombëtare dhe e përkohshme për të siguruar akses të plotë dhe realizimin e të drejtave të tyre (kujdes shëndetësor, arsim, punë, mbrojtje sociale, etj.), në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen Ndërkombëtare dhe të Përkohshme të të Huajve;
• mbledhjen e informacionit në lidhje me aksesin në një territor-shtet të caktuar, nevoja specifike dhe informacione të tjera relevante;
• Mundësimi i shkëmbimit në kohë të informacionit ndërmjet punonjësve të rastit, këshilltarëve ligjorë dhe partnerit të UNHCR-së që ofron mbështetje psiko-sociale;
• ofrimin e të dhënave dhe raporteve të rregullta statistikore dhe përditësimin e informacionit mbi tendencat kryesore, rezultatet, sfidat dhe propozimin e zgjidhjeve;
• raportim të rregullt te menaxheri dhe koordinatori i projektit për të gjitha aktivitetet dhe dorëzimi i raporteve të punës
• në varësi të vlerësimit të menaxherit dhe koordinatorit të projektit, zbatimi i aktiviteteve të tjera të projektit.

Kushtet:
Fakulteti i Drejtësisë;
Patentë drejtimi, kategoria B;
Njohuri të mira të MS Office dhe Excell

Avantazhi:
Provimi i Jurisprudencës
Njohuri të gjuhës angleze dhe/ose një gjuhe tjetër të huaj përkatëse
Përvojë pune në sektorin joqeveritar dhe organizata ndërkombëtare, veçanërisht në programin e mbrojtjes ndërkombëtare
Përvojë në ofrimin e ndihmës juridike falas për personat që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare ose të përkohshme si dhe për personat të cilëve u është dhënë një mbrojtje e tillë;

Përvoja, aftësitë dhe njohuritë
E nevojshme:
• aftësi të mira komunikimi dhe ndërpersonale;
• hapja për vendosjen e marrëdhënieve të mira me grupe të ndryshme etnike;
• aftësi të mira organizative;
• aftësia për të punuar në mënyrë efikase si pjesë e një ekipi multikulturor dhe ndërkombëtar;
• aftësia për të planifikuar detyrat, për të vendosur prioritete dhe për të kryer detyrat nën presion;
• aftësia për të zbatuar planet operative

Koha e punes
• 40 orë në javë (mundësi për punë jashtë orarit, në varësi të aktiviteteve të programit dhe situatës në terren)
Dërgoni aplikimet dhe CV në:
E-mail: [email protected]
Telefoni: +382 20 513 687
www.gamn.org
Afati i aplikimit: 25 dhjetor 2023 deri në 15:00
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.

Shpërndajeni në rrjetet sociale

Garat e fundit

Vizual-za-sajt-1
KONKURS PËR PUNË: AVOKATI TË OFROJ NDIHMË JURIDIKE FALAS
logo-GA-2017
KONKURS PËR PUNË: KOORDINATOR I PROJEKTIT

Kërko